طلوع آفتاب 2014

Posted on at


بلاخره آفتاب 2014 طلوع کرد سالی که همه به آمدن آن لحظه شماری میکردند بعضی به آن خوشبین وآینده روشن به خود و ملت افغانستان میدیند وبعضی هم از آمدن آن وحشت وآن را یک خط سرخ ویک سال پر از چالش میدانستندواز این خاطر در این سال همه مردم چشم برای بوران اند بورانی که به موضوعات سیاسی اجتماعی اقتصادی وفرهنگی می پردازد  .2014 سال به پایان رسیدن ماموریت ناتو وتسلیم کردن تمام امور به افغان ها است وبرای نیروهای امنیتی این سال قدرت نمای وسال بهبود امنیتی خواهد بود تلاشهای امنیتی برا کاهش فساد اداری در این سال است ودولت برای تامین صلح دست به اقدام برنامه های جدید جداگانه میزندچون 2014 سال پاسخ به تمام چالش ها  امضای توافق نامه بین کابل وواشنگتن وروبرو شدن افغانستان با یک انتخابات قوی است ومردم آن به حیث بازیگران در این سال کار میکند وافغانستان در این سال هیچ گاه به جنگ داخلی نخواهد پرداخت.با توجه به مردم سال 2014 یا مردم را به خاطرات تلخ گذشته خواهد بورد ویا بهار جدیدی برا مردم افغانستان خواهد بود .   


 About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160