تیم جودوی فرانسه – جام آزاد 2014 نیویورک

Posted on at

This post is also available in:

بار دیگر تیم جودوی فرانسه بعد از پیرویزی در جام نیویورک سال گذشته, در این جام شرکت خواهد کرد.

در مورد برگزاری جام جودوی نیویورک مربی ساور سی سوریانو(Soriano)  چنین میگوید:"تیم فرانسه در سال 2013 بسیار به خوشی به این رقابت ها اشتراک کرد و مبارزه را پیروز شد. با فداکاری و روح تیمی ما برای تکرار این دست آورد خود خواهیم کوشید. به نمایندگی از تیم فرانسه تیروزی جام قهرمانی جودوی آزاد نیویورک 2014 را خواهانم. "

تیم فرانسه در جام آزاد جودوی 2013

امسال تیم فرانسه شامل افراد زیر خواهد بود:

Team France at the 2013 NY Open Judo.

This year's French team will consist of:
 
66kg - CLEMENT CZUKIEWYCZ

2013   5   Championnats de France 1e division Marseille 2013 -66
2013   3   European Cup Boras 2013 -66
2013   3   Championnats d'Europe Universitaires Coimbra 2013 -66
2013   5   European Cup Bratislava 2013 -66
2013   7   Jeux Mediterraneens Mersin 2013 -66
2013   5   European Cup Sarajevo 2013 -66
2013   2   Championnats de France Universitaires 1e division Rouen 2013 -66
2013   5   European Open Budapest 2013 -66
2012   3   Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -66


73kg - TRISTAN AVALIANI

2013   5   Championnats de France 1e division Marseille 2013 -73
2013   5   European Cup Juniors Berlin 2013 -73
2013   1   European Cup Juniors Wroclaw 2013 -73
2013   7   European Cup Juniors Lyon 2013 -73
2012   3   Tournoi Label A FFJDA Besançon - Open de Franche-Comté 2012 -73
2012   1   Championnats de France Juniors Paris 2012 -73
2012   3   Tournoi International Juniors Breme 2012 -73


81kg - DIMITRI GOMES TAVARES

2013   2   Tournoi Monaco 2013 -81
2013   5   Championnats de France 1e division Marseille 2013 -81
2013   2   European Cup Boras 2013 -81
2013   3   European Cup Bratislava 2013 -81
2012   2   Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -81
2012   3   European Cup Boras 2012 -81
2012   5   Demi-finales championnats de France Paris 2012 -81
2012   5   Tournoi Label A FFJDA Laval 2012 -81
2011   2   European Cup Boras 2011 -81


90kg - VINCENT MASSIMINO

2013   5   European Cup Bratislava 2013 -90
2012   1   Championnats de France 1e division Montpellier 2012 -90
2012   3   European Cup Boras 2012 -90
2012   1   Tournoi Label A FFJDA Besançon - Open de Franche-Comté 2012 -90
2011   1   Tournoi International Monaco 2011 -90
2011   3   Championnats de France 1e division Lievin 2011 -90
2011   2   European Cup Boras 2011 -90
2011   2   Tournoi Label A FFJDA Open de Besançon Franche-Comté 2011 -90


+90kg - NABIL ZALAGH

2013   5   Championnats d'Europe Juniors Sarajevo 2013 +100
2013   5   European Cup Juniors Berlin 2013 +100
2013   1   European Cup Juniors Wroclaw 2013 +100
2013   3   European Cup Juniors Leibnitz 2013 +100
2013   3   Tournoi International Juniors Bremen 2013 +100
2012   3   Tournoi Monaco 2012 +100
2012   5   Championnats de France 1e division Montpellier 2012 +100
2012   5   European Cup Boras 2012 +100
2012   1   European Cup Juniors Berlin 2012 +100
2012   5   European Cup Juniors Varsovie 2012 +100
2012   2   European Cup Juniors Lyon 2012 +100
2012   3   European Cup Juniors Saint-Petersburg 2012 +100
2012   1   Championnats de France Juniors Paris 2012 +100

 

 مدیر: لورنت میسگور(Laurent)

مربی ها: مکسایم ماچی(Mazime) , سووکرس سوریانو(Sauveur)

 

فلم انکس یکی از بزرگترین تمویم کننده های جام آزاد جودوی نیویورک است.

مسابقه نهایی بین فرانسه و آلمان را در پایین ببینیدAbout the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160