نقش رسانه ها در بیداری اذهان عامه

Posted on at


 


رسانه عبارت از وسیله انتقال پیام ها معلومات و اصلاعات به مردم است.


مطبوعات و رسانه های جمعی چه چاپی و یا به شکل تصویری در افکار مردم نقش مهمی را ایفا مینماید.رسانه ها و مطبوعات وسیله گفت و شنود اقشار مختلف اجتماع است.


برای اینکه فرهنگ و ارزش های جامعه رشد یابد وبتواند در مقابل نفوذ فرهنگهای بیگانه قرار گیرد از محو و نابودی ارزش ها جلوگیری کند، مطبوعات و رسانه های جمعی مسوولیت عظیم و خطیری (خطرناک) را به عهده دارند تا در جهت رشد و عنامندی فرهنگ عنعنات باور ها رسوم و ارزش های جامعه خود تلاش نمایند.


پس میتوان گفت: وسایل ارتباط جمعی یگانه وسایلی اند که سیر و حرکت اجتماعی را تعیین میکنند.در نتیجه:


--- رسانه ها به عنوان حاملان و منتقل کننده گان پیام می توانند در ساخت فرهنگ عمومی باور ها و افکار عمومی موثر باشند.


--- فرهنگ عمومی میتوان گفت یک پدیده پویایی است که سکون در آن معنی ندارد.


--- تلویزیون به عنوان یکی از وسایل مهم تاثیر گذار بر فرهنگ عمومی وقتی موثر است که بتواند با مخاطبانش مطابق به نیاز های آن ها و با روش های درست و مورد قبول برنامه را بتواند ارايه کند.                                       و....


               ( نویسنده: رقیه اکبری )About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160