تعلیم و تربیه در میحط اجتماعی

Posted on at


تعلیم و تربیه در محیط اجتماعی


تعلیم و تربیه رسمی و مدرسه یی زمانی امکان پذیر است که تعلیم و تربیت را به معنای وسیع آن مسوولیت جامعه تلقی کنیم پس روشن است هر آنچه در زنده گی اجتماعی اتفاق می افتد آکنده از تجربه های تعلیمی و تربیتی است.


در شرایط پیچیده امروزی مکتب جای تعلیم و تربیت است اما بعضی کار کردهای تعلیم و تربیت در موفقیت های اجتماعی گوناگون و ضمن تجربه ها در زنده گی جامعه عمل میپوشند. امروز در جامعه پیشرفت تعلیم و تربیت مدرسه یی بخش مهم زنده گی فردا است بخاطری که بدون تعلیم و تربیه انسان در مدرسه ترقی آن متبر نیست,باید بگوییم که عده کمی از بین اجتماع علوم و فنون را کسب می کند جامعه تعلیم و تربیه از سطح مدرسه فراتر است مثلا در سابق مکتب رسمی نبوده و اشخاص خیلی بزرگی چون حافظ, سعدی و خواجه عبدالله انصاری و امثال اینها بودند که بعضی از اینها حتی در پیش افراد آموزش دیدند و از نگاه تعلیم و تربیت هم نظیر آنها در دنیا کم بوده و خواهد بود و شاید هم نباشد. میتوانیم بگوییم که البت نظر بنده است از جامعه تعلیم آموخته میشود اما زیاد نه اما تربیه بیشتر از جامعه آموخته میشود خیلی چیزها را میشود که از جامعه آموخت به طور مثال آداب و معاشرت به اخلاق خوش داشتن و غیره را میشود از اجتماع آموخت 


 


 


تعلیم و تربیه قبل از مکتب


تعلیم و تربیه هر فرد با تولد یا پیش از تولد شروع میشود و در تمام زنده گی ادامه دارد مکتب بخش از این تجربه ها را تشکیل میدهد زمانی که وارد مکتب میشود او مدت شش سال زنده گی خود را در محیط خانواده و اجتماع سپری کرده و او خیلی از چیزها را بیرون از مکتب آموخته است زبان مادری,عادات,رسوم,معاشرت و دیگر مراحل مقدماتی چون عاطفه و از نگاه عقلی هم چیزهای آموخته است.


کودک قبل از به مکتب رفتن تجربه های زیادی را کسب کرده است.


میتوانیم بگوییم که مکتب زمانی وظیفه تعلیم و تربیه کودک را بر عهده میگیرد که جریان تعلیم و تربیت او پیشاپیش آغاز شده باشد. به طور مثال اگر طفلی هنوز حرف زدن و با افراد جامعه نشت و برخاست را نفهمد و او را وارد مکتب بسازیم پس آنوقت است که معلم نمی تواند به نحواحسن به او تعلیم دهد. پس به این نتیجه می رسیم که بخش ابتدایی و مهم تعلیم و تربیت را انسان از اجتماع می آموزد و بخش بعدی تعلیم و تربیت را از مکتب می آموزد اما در حقیقت چنین نیست, بلکه مراحل ابتدایی تعلیم را از اجتماع آموخته ,مثل درست حرف زدن, آداب و معاشرت کار نیک را از بد فرق کردن و کار نیک را انجام دادن و اما کار بد را انجام ندادن و غیره و حالا که شامل مکتب شده مرحله اول یعنی حرف زدن را یاد دارد نوشتن را می آموزد با حروف حرف می زند شکل آنرا به مکتب می آموزد و خلاصه پس میتوانیم بگویم که مکتب مرحله دوم آموزش تعلیم و تربیت است 


نام:         یاسمن


مکتب لیسه گوهرشاد


موضوع :   تعلیم و تربیه در محیط اجتماعی


 


 About the author

160