یک روز در زنده گی من

Posted on at


 

زنده گی از برای هدفی است وهدفی برای زنده گیدنیا به زنده گی بر پا شده وزنده گی در کار

تلاش آخرین راه زنده گی است وزنده گی روز های زود گذر

پس میدانم یک روز در دست من است باید ازیک لحظ آن استفاده کرد

باید سنجیشد یک روز در زنده گی ام چگونه سپری میشود ؟

شروع صبح بعداز بیدارشدن از خواب آن روزی است که با نماز صبح آغاز میبخشم علم فرض همه از زن ومرد مسلمان است سپس باید آموخت واین روز من طوریست که 7 ساعت از آن صرف درس مکتب میکنم

در آن جا درس می خوانم استفاده میکنم تا بیا موزم وفرادی آن بیا موزانم که علم چیست ؟

در مکتب ساعات مختلفی را می گذارنم درس های متفاوتی را می آموزم تفریحات خوبی دارم در آنجا بهترین اوقات فراغت ام را مطالعه کتاب های دارم

با دوستانم مهربانی وبا استادان ام احترام دارم با استادهایم بهترین اوقات را با بهترینش خاطرات می گذارنم با مشکلاتم با آنها  راه حل پیدامیکنم

مکتب من خانه من است سپس در آن وظیفه دارم تا خوب نگهداری اش کنم

در مکتب با دوستانم در صحن مکتب زحمت می کشیم من همکار اداره لیسه ام هستم صبح های درسی مکتب مان با محافلی شروع می شود که من در آن گوینده و سخنران هستم

من یک فرزندم من مادری دارم مادری عاشق ومهربان

سپس از رخصتی روانه  خانه میشوم دست ورویم را شسته ورفع خسته گی میکنم

نانی را که مادرم تهیه کرده خورده وبا کارها با مادرم کمک میکنم وبعدمیروم بسوی کورس

در کورس می آموزم وبه طور فشرده به دروس سال های قبل می پردازم

وبه نحوه واردشدن به فاکولته زحمت میکشم من میخواهم فرادی روشنی داشته  باشم باید امروز زحمت بکشم ودر صنوف آموزشی که درنیم دوم روز دارم باید بخانم یک روز در زنده گی من تقسیم است در آن روز در تلاشم

من شعر می خوانم من دوستادار دکلمه هستم وباقی روز به سوی نهاد فرهنگی میروم ودر آن جا با جمعی از دوستانم به دکلمه شعرو خوانش اشعار می پردازم وقتی به خانه بر گشتم بعد از رفع خسته ام چند لحظ برای دیدن تلویزیون مصروف هستم

برای شب نان می پزم وشب مصروف خواند ن درس های مکتب وآماده گی کانکور هستم کوشش میکنم  زود تردرس هایم تمام شده تا وقتر استراحت کنم که به صبح فراد زود تربه مکتب آماده شوم سپس از تمامی درس هایم تقسیم اوقات امروزم تمام شده نمازم را ادا می نمایم بعداز استراحت میکنم

 

وبه امید خدای بزرگ می خوابم به طور خلاصه در یک روز زنده گی ام کوشش میکنم  یک لحظ را خالینمانم وهمیشه زحمت بکشم وفردا باعث افتخاری برای خود کشور خود وخصوصا برای فامیل خود شوم

پرستو رحمانی  About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160