مادر کلمه پرمفهوم

Posted on at


مادرزیباترین ومقدمترین هدیه الهی استکه خداوندمتعال برانسان ارزانی کرده است.قدروعزتش وجیبه هرمسلمان استوحتی برهرانسان نیزعزتش مهم پنداشته میشود.هرانسان بایداین رابداندکه پشت هرموفقیت دست مادرنهفته است.


آن مادر است که هررنج ومشقت رامتحمل میشود ولی نمیگذارد که فرزنذش کوچکترین غم واندوه راببیند ودر چشمان معصوم وپاکش قطره اشکی جای گیرد٬وبزرگترین آرزوی که از اعماق قلب صاف وزلال ومهربانش میخواهد ومی طلبد: که فرزندانش درآسایش آرامش تمام زندگی نمایند وبه تمامی رویاء ها وتخیلاتی که در سر می پروراند برسند،البته به حمایت پشتیبانی همچون کوه که در لحظه حافظ ایشان است وهمچو نگهبانی از هر گزند مصئون شان می سازد وشب وروزش را رساندن اهداف فرزندانش به واقعیت سپری می سازد.


 


مادر این زیبا ترین کلام وسخن،مادری که بایک دستش گهواره را وبادست دیگرش جهان رامی یجنباند. به نظرتان اگرمادرنبود آیا زن،خواهر،پدر، برادر،نخیر بلکه هرگز نبود.درهرگونه ازمشکلات و در هر گونه سختی و رنجی که درزندگی که رخ میدهد و دامنگیر افراد جامعه می گردد.


بیشترین رنج را این مادر دلسوز است که متحمل میشود و کوله باری مملو از درد ورنج وسختی را از دوش فرزندانش برداشته وبا تمام همت و وقارش به دوش می کشد تا دورشان سازد از جگر گوشه هایش.


مادرهمیشه دعا گوی فرزندش است، درهرگونه ازشرایط خوب یابد دعایش می کند ودعایش را همچو چتری از جانب خداوند غنی وبی نیاز بر سر فرزندش بلند می سازد.مادرهمچون میوه ئ بهشت است؛ نایاب وبس دست نایفتنی .


 


پس قدر(هرلحظه ازعمرش راباید دانست تا مبادا عاقبت پشیمان شویم)وعمرمان رابه عبث و بیهودگی نگذرانیم.مادرچنان موجودزیبایست که حتی رضایت خداوندمتعال دررضایت او نهفته است٬پس برای بدست آوردن رضای خداوند والا مقام وعز وجل، بایددلمادرک مان رابدست آوریم ودرجهت رسیدن به آرزوهایش کمک اش کنیم وسعی دربهتربودن یک فرزند خوب نمایم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیرا دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/user/MalakeJalaliSchool/276141


حسینا غلامیAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160