ازخشم بپرهیزچون آغازآن دیوانگی وفرجام آن پشیمانی است

Posted on at


 


خشم باعث تبایی انسان می شودچون خشم داشتن انسان را دیوانه ساپت می کند ودرنظردیگران بدنشان می دهدوباعث این می شود که تمام افرد جامعه ازما دوربروند آن وقت است که ما کدام رای ندارم تا دل مردم خودرابدست آورم چون با خشم که داشتم آنها را ازخود دورکردمپس اینجا جای پشیمانی است که افسوس خوردن کدام فاید نداردپس بایدهمیشه به فکراین باشیم که خشم راازخوددورکنیم وهمیشه با خانوادومردم جامعه خودبا افتخارزندگی کنیم اگرتمام ما زندگی خودرا با خشم سپری کنم باعث این می شودکه اعضایی فامیل خودراازدست بدهم وبایدتک وتنها زندگی کنیم پس این زندگی ما بدترین زندگی دردنیا است 


 


واین هم راباید بفهمیم خشم که داریم نام خودرا برسرز بانهای مردم قرارمی دهم که انداختن آن ازسرزبان مردم بسیارسخت است درجامعه امروزی بعضی اشخاص هستن که خشم زیاد دارندوباعث تبای زندگی زن واولادش می شود


خشم داشتن رویی انسان را ضعیف وآن راگوشنشین می کندخشم ماندآتش سرخ است که کسی جرعت رفتن درپیش آنرا نداردیک انسان موفق هیچ وقت خشم رابه وجودخودراه نمی دهد چون اومی داندکه باعث خراب شدن زنده گی وتحصیلات آن می شوداگردقبق فکرکنیدهمین حال سروقت است که خشم راازخود دورکنیم تابتوانیم با کارهای خوب خودنام خودرابرسرزبانهای قراردهیم که هم باعث افتخارخودمان وهمچنین باعث افتخارپدرومادرهم می شوداین راهمبایدبدانیم که رمزموفقیت انسانها درخوبی آنها است


 About the author

160