دوستیهای نا مطمین

Posted on at


 


جوان مظهر شور، شوق، شادابی،اخلاق وزیبا ای می باشد ،جوانان اساس وبنیاد یک کشور را تشکی می دهند کشور که داراای جوانان با احساس،وطن دوست،تحصیل کرده است آن کشور هرګز روی ذلت را نخواهم دید.


ولی این نسل را خطراتی زیاد تهدید می کند،واین خطرات برای نسل جوان چی دختر و چی پسر باشد یکسان عمل می کند که عده عمده آن قرار ذیل است.


دوستی های نا مطمین،معاشرت های آلوده ومشکوک،ګرایش به فرهنګ غرب،شخصیت زدګی،انتخاب الګو های نا مطلوب،احساس پوچی،ازدرون تهی شدن،بی اعتمادی به فرهنګ خودی وفقر معنویت ،ونظایرآنها


.


انتخاب دوست به یک معنا ،انتخاب شخصیت آینده است زیرا شخصیت آدمی،برآینده منش دوست هایش می باشد.بنا بر این اګر بخواهید شخصی را بشناسید به دوستانش بنګرید،جوانان باید از هم نشینی با افراد آلوده وبد نام پرهیز نمایند.


دختران چون از نظر روحی،عاطفی ،احساسی تر هستند،از دریچه احساسات به دنیا مسایل آن می نګرند،به همین دلیل بیشتر در معرض آسیب های اخلاقی واجتماعی قراردارند.


از جوانان ونو جوانان عزیز می خواهیم که از رفت وآمد با افراد فاسد ومعصیت کار جدآ خودداری نمایند،چه بسا جوانان سالم،صالح،پاکدامن،وبا فضیلت،به علت دوستی با افراد نا باب به سقوط وانحطاط کشیده شدند


.


پس جوانان عزیز بیاین قدر جوانی خودرا بدانیم واز این نیروی جوانی به بهترین وجه اش استفاده کنیم تا باشد که یک زندګی خوب خوش هم برای خود وهم برای اطرافیان خود فراهم نمایم ودر آينده هم پشیمان نباشیم وافسوس نخوریم.در پی علم ودانش بکوشم ودر این راستا کار های ای شایسته را انجام دهیم.160