منزلت مومن از دیدگاه اسلام

Posted on at


منزلت مومن ازدیده گاه اسلام بسیار مهم و با ارزش است و به بهترین چیز ها تشبهی شوده است چنان چه خداوند (ج) منزلت اشخاص مومن را بسیار با ارزش دانسته و خصوصا کاری که خاص برای رضای خداوند (ج)انجام می دهند که این باعث ثواب دنیا و آخرت برای یک مسلمان است.اشخاص مومن در نزد همه با اعتبار بوده و تمام مردم به آنها باور دارند.مثلا: هر انسانی در زنده گی خود با حالات و وقوعات مختلفی رو به رو میشود یعنی در بعضی اوقات خوشی و خوشحالی برایش دست می دهد و گاهی هم برایش پریشانی و یا یک حادثه ناگهانی رخ می دهد که وی را زیر تاثیر می گذارد و در زنده گی اش بسیار به مشکل می گذرد و در آن وقت یک مومن کامل که به خداوند پاک ایمان و باور کاملی دارد تنها از خدواند کمک می خواهد و خداوند پاک هم دعای وی را مستجاب می کند و مشکل وی را حل می کند اما یک انسان نادانی وقتی به یک مشکلی بر می خورد نمی داند که چی کار کند وبعضی وقت ها باعث می شود که مشکل وی بسیار جدی شود و اگر با قلب پاک و دل پاک از خداوند کمک بخواهد خداوند مشکل وی را برطرف می کند و منزلت وی را بالا می برد.مومن کامل به کسی گفته می توانیم که از تمام نعمت های خداوند (ج) استفاده ای درست بکند و قدر هر نعمت آن را بداند چون بسیار مهم و با ارزش است مثلا: صحت و سلامتی یکی از مهمترین نعمت های خداوند (ج)است که باید قدر آن را بدانیم ولی ما در صورتی قدر آن را می دانیم که مریض شویم و ما باید در هر حالتی شکر خداوند (ج)را به جا بی آوریم و از آن سپاس فراوانی بکنیم گرچه هر قدر که از خدای خود سپاس گذاری کنیم باز هم کم است.و مهم تزین چیز این است که مومن که از درگاه خداوند شکر و سپاس می کند خدواند (ج) وی را در آن دنیا مزد خواهد داد یعنی دیدار خود را نصیب وی می سازد که تمام انسان ها آرذوی این را دارند. 


 About the author

160