حقوق جوانان

Posted on at


جوانان سرنوشت سازان کشور شان هستند، آنها میتوانند با دستان زیبا، فکر و هوش قوی شان کشور خود را از بحران دایمی نجات دهند.باید برای جوانان یک کشور توجه زیادی صورت گیرد، برایشان امکانات زیادی داده شود تا آنها به آسانی بتوانند به شکل درست تحصیل کنند وبتوانند آینده خود وکشور خود را تضمین نمایند.


در جوامع امروزی به خصوص در افغانستان برای جوانان امکانات خوبی فراهم است. آنها می توانند به خوبی علم بیاموزند یعنی شرایط تعلیمی برای بخش های ذکور واناث فراهم شده از بخش های ذکور 90% شان به کسب علم ودانش مصروف اند و 10% از آنها به کار های چون: نجاری,فلزکاری، دوکان داری و خیاطی مصروف میباشند.وهمچنان بعضی از آنها از هر دوی این نعمت محروم هستند به دلیل اینکه آنها مشکلات چون: مشکلات خانواده گی, اقتصادی, امنیتی، مشکل نداشتن سر پرست یعنی پدر و مادر وهمچنان تعدادی از آنها به گدایگری مصروف اند. اینها از جمله مشکات اند که باعث این شده تا جوانان از کسب علم محروم باشند.حالا اگر نگاه بیندازیم به طبقه اناث میبینیم که از 100% آنها 35% آنها میتوانند کسب علم نمایند و فیصدی زیادتر از آنها در بی سوادی به سر می برند, دلیل خاص ندارد تنها دلیلش این است که تمام فامیل ها از نداشتن امنیت ترس دارند وبعضی از آنها تا به حال به این یقین اند که کسب علم برای طبقه خانم ها یک کار زشت ونا پسند است.حالا در آخر میخواهم به عنوان یک دختر جوان افغان تقاضای این را کنم تاکه برای من نه بلکه برای تمام جوانان سهولت داده شود و امنیت کشور ما برقرار شود, به خواست های شان رسیده گی شود.


تا که آنها بتوانند در فضای امن, آرام ودر آسوده گی به شکل درست تحصیل کنند وآینده کشور خود را بسازند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبا نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_postAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160