خدایا تمام اسیران راآزادفرما

Posted on at


خدا ونداتوبزرگی هیج بنده بی گناه خودرااسیر دست ظا لم وزندان مگردان چون خیلی بنده ها قریب ودل شکسته وناامید هستند. وازهمه درها ناامید می باشند.اسارت یک پدیده که از زمان های قدیم تابه امروزوجوددارد.ودامن گیر تعداداز اشخاص میباشد.واز زمان های قدیم که جنگ وجودداشت. تعداد ازآنها اسیر شده ویا کشته اند.وبعضی وقت جنگ های داخلی که صورت می گرفت. تعداداسیرمیشدند.


ودرمناطق پرجمعیت ودرشهرجنگ صورت می گرفت .وافرادبی گناه رابه عنوان اسیر می گرفتند.وگاهی مردان ویازنان رااسیر می گرفتند.وداخل زندان رویه خوبی نکرده وآنهارالت وکوب وشکنجه وحتی نانی به خوردن برای آنها نمی دادند.ودرزمان های قدیم اشخاص اطفال را به فروش می رساند.ومردم آنهارابه غلامی می گرفتند. وآنهارااسیرمی کردند.واشخاص که دربند اسارت به سر می برند.آغاز بدبختی آنها شروع می شود.


اشخاصی که درزندان می باشند.تحت مریضی های گوناگون قرار می گیرند.وباعث فشار روحی وروانی قرارمی گیرند.وفکرآنها به دنبال خانواده آنها میباشد.واحساس حقارت وکوچکی می کنند.وخجل زده در پیش مردم میباشند.چون درزندان که هستند .هر رقم آدم وجوددارد .وبعضی از اشخاص درزندان باآنها رفتار کرده آنهارامعتادمی سازند.وخداوند وحضرت محمد همیشه اسیران رادعا می کنند.که هیج بنده مرااسیر مگردان چون اشخاص که دراسارت هستند.خیلی ناامید ویک بار آرزوی آزادشدن رادارند.وفرق نمی کند .


که شرقی است .یاغربی همه رادعا می کند.اسارت یک کلمه تلخ که انسان رابیچاره می کند.روزهای که براسیران می گذرد. تجربه می گیرند .که دست به خلاف وبه راه هاودوست های بی جانشین نروند.چون بیشتر از جوانان از خاطر رفیق اسیرمی باشند .چون رفیق انسان از راز انسان باخبرمیباشدووکسانیکه اسیر میباشند. از علم وترقی باز می ماند.چون درداخل زندان نمی توانند. درس بخوانند.وباید دولت اشخاص بی گناه راآزاد وگناه کاران راجزادهد.


وبضی از اشخاص به خاطر که حقیقت رامی گویند.اسیر شده وشخص گناه کار رابه خاطر که رشوت می دهد. اورارها می کنند.ومادران به خاطر که اولادش اسیر است. بسیارناله وزاری در پیش خداوند می کند.چون مادران برای فرزندان خودآرزوها دارند.کسانیکه زندانی هستند .دروقتی که شام میشود-تمام غم هابر سر آنهاریخته می شود. وتمام فامیل به یادشان می آید .می گویند. ای کاش من هم در خانه می بودم –وزندگی می کردندپس خداوندبزرگ تمام اسیران رادعا می کند-وآرزوی رهایی رابرایشان می کند.About the author

160