نقش دارالعلوم های دینی در پرورش عقاید اسلامی

Posted on atمسلمانان بر اساس عقاید اسلامی خود زندگی میکنند واین عقاید در زندگی شان باارزش است وتمام امور دنیوی خودرا براساس همین عقاید به پیش میبرند باعمل کردن به آن سعادت دنیوی واخروی خود را تضمین میکنند .
این عقاید ازاوایل اسلام تا حال پایدار بوده ونسل به نسل انتقال می یابد ومسلمانان وظیفه خود میدانند حفاظت وعمل کردن به آن را وبراستی هم به آن پایبندی محکمی دارند .
اماتنها در همین محدوده نباید بسنده کرد بلکه باید در جهت رشد وپرورش ونگهداشت این عقاید اسلامی برای نسل های آینده نیز گام های عملی برداشت و این عقتید را بارور تر نمود .
الحمد الله که جامعه ما جامعه ای عقیده ای است ومردم ما احترام خاصی به عقاید اسلامی دارند اما درقرن حاضر دیده میشود که بارور های غلط وبی بنیاد وبی اساس در بین مردم بخصوص نسل جوان جای گرفته است که در تضاد با عقاید دینی ماست وجامعه را بسوی نابودی سوق میدهد .
برای جلوگیری از آلوده شدن مسلمانان به آن باید عقاید اسلامی خود را پرورش دهیم واین وظیفه هریک از ماست . در کشور اسلامی ماالحمد الله اشخاص متدین زیادی در این زمینه تلاش مینماید ودر فکر نجات نسل جوان از افتادن در مرداب بدبختی ها هستد .
ازجمله میتوان موجودیت دارالعلوم ها رانام برد که در آن به تدریس علوم دینی پرداخته می شود وکوشش میشود تا اطفال ونوجوانان را با روحیه اسلامی وعقاید دینی پرورش دهند تا باشد که در راه دین خدمتگزار باشند وبه فرهنگ های اسلامی آشنا شوند .


 درشهرهرات تعدادی از دارالعلوم هاومدارس دینی وجود دارد که خدمات چشمگیری را در حصه دین انجام میدهند در این مدارس طلاب از آغاز تا پایان دوره تعلیم دروس دینی وعقاید اسلامی را فرا میگیرند.
دراین مدارس نوای قرآن در اولین آغاز وبطور مداوم به گوش طلاب آشناست و ارزش های دینی راپاس میدارند برنامه هااسلامی ومسایل دینی در اولویت کارشان قرار دارد وبطور منظم روی آن کار میکنند .
ومیکوشند تا اخلاق وسلوک اسلامی را در نهاد دانش طلبان خود جای دهند تا باشد که الگوی برای دیگران شوند وبرای آنان بفهمانند که باعقاید اسلامی خود زیستن درشان هر مسلمان است.
در این دارالعلوم ها میکوشند تا باپرورش انسان ها باعقاید اسلامی نسل های سالم را به جامعه تقدیم نمایند تا درجهت دین ودنیا بکوشند .


 این مدارس اکثرا بطور رایگان وبدون کدام وابستگی فعالیت دارند وهدف رضای الله است .
وخوشبختانه مردم متدین مانیز به این ارزش ها ارج نهاده وعلاقه مندی زیاد دارند که اولاد شان را در چنین مکانی بفرستند علیرقم اینکه در جامعه امروزی تمدن غربی حرف اول رامیزند امامردم ما میکوشند تا تمدن اسلامی خویش را که ضامن خوشبختی آنهاست حفظ کنند وبرای ثبات آن بکوشند .
پس دولت ما هم به عنوان یک جمهوری اسلامی وظیفه دارد تا درراستای پرورش عقاید اسلامی وحمایه آن گام های عملی بردارد وبا توسعه مدارس ودارالعلوم های دینی فرزندان این مرز وبوم را باتعالیم اسلامی ملبس سازند .تادیگر مردم ما برای فراگیری علوم وعقاید اسلامی مجبود نباشند به کشور های دیگر بروند .About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160