جیب خودرا خالی مگذار

Posted on at


 


بخاطر این گپ رابیان کردم که هرشخص به پول نیازدارد یک شخص تا می تواندباید جیب خرجی خودرا نگهدارد چون روزی می رسد که به همان پول نیازپیدا می کنی 


با احتمال زیادگفته می توانیم دودوست هیچ وقت نمی خواهند که خودرادربین یکدیگرکم نشان دهندچون یکی خودرابرترازیکی دیگرمی دانندپس همان مقدارپول کم دراین جا بدردمی خورداین راهم می دانیم که افرادهستنندکه شایدنان خشک خودرانداشته باشد ومابه ایمان که به خداوند دارم بایدبه این افراد کمک کنیدتا آنها هم بتوانندپول نان خشک خودرابدست آوررن 


پس بایدبرای جیب خرجی خودبه دنبال کار خیر وبابرکت برویندتا بتوانیم ازآن کارخودنتیجه خوب بگیرندوازآبلها ی دست خودپول حلال بدست آورم تا ازآن پول بتوانیم به راهای درست استفاد کنیدوآن وقت است که به راحتی ازآن استفادکردمی توانیم کوشش کنید هیچ وقت دست خودرابه خاطر کدام چیزنزد کسی درازنکنید شایدآن را ردکند وآن وقت پشیمان می شویدهیچ وقت نگذارین کسی شخصیت شما رازیرپای کندچون آن شخصیت که داری برای خودت بسیارارزش خاص داردکارکردن عیب نیست اما بیکاری عیب بسیاربزرگ درجامعه است آدمهای بیکارماندخانمهای خانه کدام شغل ندارندیک شخصی که می خواهد ازدرورنج خودرا نجات دهند بایدمشغول به کارباشندتا بتواندهمیشه به راحتی زندگی کند 


کارکردن انسان رادرنزدهمگان خوب نشان می دهدحطا یک خانم خانه با یدازپول شوهرش درآمدکندکارکردن به به دست نمی آید به کفتن بزرگان رنج گنج میسرنمی شودوباید هیچ وقت جیب مان خالی نباشدحطایک 10 روپیه کفایت می کندبعضی اشخاص هستند که پول زیاددارند اما نه خودشان ازآن استفاده می کندونه به دیگران کمکمیکنند About the author

160