ادامه نیزه بازی

Posted on at


                                              ادامه نیزه بازی

بعد از این که بازی کنان به مرحله دوم بازی داخل شدن مجدداً چند عدد میخ چوبی دیگر را به زمین نصب می کنند. باید نیزه باز قهرمان همۀ این میخ ها را با یک تاخت اسپ یکی پی دیگری به نوک نیزه از زمین بلند کند.

هر گاه به این کار هم موفق شد، بعد از آن دستمالی را به نوک خمچه یی می بندند یا قطی نصواری را که آیینۀ کوچک دارد به نیزه باز قهرمان می گیرند که آنها را هم در حال  تاخت اسپ با نوک نیزۀ خود بلند کند و همۀ این حرکات باید با سرعت زیاد انجام شوند این عمل چندین بار تکرار می گردد.

جریان مسابقه غالباً دو، سه ساعت را درد بر میگیرد و بعد ختم می شود ختم مسابقه با فیر های شادیانۀ تفنگ و اتن ملی با خوشی و مسرت اعلام می گردد برای قهرمان مسابقه و همه نیزه بازان انعام هایی از قبیل پول نقد، گوسفند، لباس نو، لنگی وامثال آن داده می شود.

البته انعام قهرمان خیلی زیاد تر از دیگر نیزه بازان می است؛ و همچنان با گوسفند ذبح کردن، نیزه بازان را مهمانی می دهند. دهُلچی سهم خود را به قسم پول نقد می گیرد. بازی نیزه بازی در تمام سال نسبت به دیگر بازی ها کمتر صورت می گیرد.About the author

160