توبه در اخرین لحظات

Posted on at


 

 

از حینیکه خداوند متعال مخلوق را خلق فرمود،زمین اسمانها قائم کرد مهتاب ونظام تمام عالم را ساخت از همان زمان ایناشرف مخلوقات از عجائبات گوناگون مملو است انسان از سائر مخلوقات متباقی ممتاز وجدا کرده شده است وبر سراین انسان تاج اشرف المخلوقات نهاده شده است اما سوال اینجاست که با موجودیت بی شمار مخلوقات دیگر این انسان کمزور وبی طاقت چرا اشرف مخلوقات قرار داده شده است دلایل ان تنها وتنها علم است زیرا خداوند برای انسان عقل داده است تا برای خود تاریکی مطلق را به روشنی تبدیل کند این منحصر به انسان است که اگر انسان حقیقی باشداین دنیا ابادمی شود اما اگرانسان حقیقی نباشد این دنیا به ویرانه تبدیل می شود پس چرا راه روشن را برای خود به تاریکی تبدیل میکنی اگر مخلوق عاشق خالق خود باشد به اسانی راه خوشبختی را میابد

زنده گی مانند امتحان است که دران سوالات چهار جوابه موجود اند وهمین قسم خداوند بندهایش را درامتحان مورد ازمایش قرارمیدهدوما در این امتحان ها بایست از بین این چهار جواب جواب درست را دریابیم و عشق خود به خالق خود را ثابت کنیم طوریکه لحظه ای قلب مان از یاد خدای مان خالی نباشد و اما ما در لبه دره چشم های مان را بسته کرد ه است ان شیطان وسوسه کنند اولاد هایش این موقعیت سعی میکند تا انسان راه با نشان دادن راه غلط به شکل درست فریب دهد اما بنده ای که دلش را برای خدای خود خالص کرده باشد فریب شیطان راه نمیخورد اولاد شیطان که هریک شیطان وسوسه کنند انسانها اند و انها انسانها را به کار های که خداوند ممنوع قرار دادشده است وسوسه میکنند وازاینرو خداوند متعال بندگانش راه به بهترین شکل ممکن رهنمای فرموده است اما بندگان خداوند با این وجود به اسانی فریب شیطان را میخورند اما باز هم خداوند برای انها که یقینا پشیمان میشوند راه برگشت راه نشان داده است و ان توبه است زیرا خداوند متعال نمیخواهد بنده گان اش را از درگاه خود ناامید کند و هنگامیکه نا امید میشویم خداوند متعال با تمام عظمتش انتطار برگشت مار ا میکشد بخاطریکه تنها شیطان نا امید است

شاید لحظه ای وسوسه شیطان ما را فریب دهد و ممکن تا لبه دره پیش برویم اما اگر متوجه شویم وبه پشت سر برگردیم وخود را از افتادن نجات دهیم وحتی اگر در میانه دره گیر کنیم بازهم راه برگشتی است ولی اگر در ان بیفتیت گناه هم که از وسوسه های شیطان است کاملا همین قسم می باشد اگر در زندان شیطان گیر کنیم راه نجات ما را نخواهد بود دیگر دستانت مان در زنخیر ها بسته وغرق در گناه خواهیم شد پس تا راه برگشتی ایست بهتر است برگردیم وتوبه کنیم تا خداوند ما راببخشد. عمرمان میگذرد و اگر در اخرین لحظات توبه کنیم شاید بخشیده شویم اما خداوند دوستدار کسی ا یست که در جوانی توبه کند پس برای ما بهتر است که از این چانس طلای استفاده کنیم تا مورد اف خداوند قرار گیریم ایا این خالق سزاوار بهترین ستایش ها نیست البته که هست زیرا این خالق با  قطرای اشک ما را از گناه ها پاک میسازد حتا اگر عمری گناه کرده باشیم باز هم مورد بخشش قرار میگریم باید قبل از اینکه مرگ به وقوع بپیوندد حساب خود را در این دنیا روشن کنیم زیرا بعد از مرگ دیگر راه برگشتی نیست وحتی با هزارن مرتبه توبه کردن بخشیده نخواهیم شد از اینرو که فرصت اصلی را ازدست میدهیم قبل از اینکه کاملا زیبای خودرا نابود کنیم وبه خار تبدیل گردیم باید روی به طرف افتاب کنیم تا روشنیش وجود ما را زیبا واراسته سازد وبه جای ان تیق های م نوک تیز ما را برگ ها بپوشانند.                

برای خوشبختی خود فریب شیطان را نخورید بخاطریکه خداوند (ج) بهشت دوزخ را ازبرای ازمایش ما افریده است که ما بیشتر به خود یا خدای خود فکر میکنیم زیرا اگر از هر کاری نا درست فقط بخاطر رفنتن به بهشت دئ وری کنییم اینگونه عشق را به خالق خود ثابت نکرد وما نا کامان اصلی خواهیم بود زیرا باید برای خالق خود بجنگیم. این دشمن دیرینه یعنی شیطان همیشه در کمین ماست پس بهتر است حتی اگر گناهی هم نکردیم در هر شب زندگی مان توبه کنیم زیرا اشک مان مارا به خدای مان نزدیک ودروازهای جنت را برای مان میگشاید یعنی اگر رفتی هم و خودرا ازافتادن در چاه نجات دادی اظها رپشیمانی کن زیرا راه که انتخاب کردی بودی اشتباست فراموش نکنیم که ما در این دنیای فانی فقط برای ازمایش امدیم پس به جای که طلق داریم بر خواهیم گشت .    About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160