وظایف اعضای مکتب

Posted on at


برای اینکه یک مکتب ویایک جامعه به سوی پیشرفت وترقی وطبق میل انسان باشد .باید هم مکتب وهم اعضای جامعه وظایف خودرابشناسند.تااز کارهای خودباز نمانند.وکارامروز خودرابه فردا مگذارند واز غفلت وتنبلی دوری کنند.وباید تما اعضای مکتب تلاش وکوشش کنند تابه مقصد بر سند.وظایف اعضای مکتب مانند یک ماشین ویایک ساعت می باشد .وباید تمام پرزه جات آن تکمیل باشد .واگر یک پرزه جات یک ماشین خراب شود تمام پرزه ها به خاطر یک پرزه خراب می شود .واز بین می رود .


وباید تمام اعضای یک مکتب باهمدیگر همکاری داشته باشند .تاکا رها به خوبی پیش برود .وباید مدیر ،شاگرد،معاون ،سر معلم ودیگر اعضای مکتب باید وظایف خودرابه طور احسن انجام دهند.مدیر نقش بسزای در مکتب دارد .وباید به خوبی حفظ کند .وبه خواسته های شاگردان توجه کند.


(1)- وظیفه مدیر


وظیفه مکتب از دیگر اعضای مکتب بالاتر وپر مسوولیت تر می باشد .ویک مدیر باید باشاگردان اخلاق وکردار نیک داشته باشد واز حال تمام شاگردان جویاباشد.وباید به شاگردان گوش زد کند.که به مقرارت مکتب ولباس پوشیدن توجه زیاد کنند. ولباس راطبق مقررات مکتب بپوشند. وشاگردان را به مسایل اسلامی آگا ه سازد..وباشاگردان ووالدین ارتباط داشته باشد .وباید بیرون از مکتب هم نظم برقرارباشد .وباید برای شاگردان ومعلمین کنفرانس دایر کند تاجرئت بیشتر بگیرند.وبرای بهبود مکتب تلاش کند


.


(2)- وظیفه معاونین وسر معلمان


سرپرستی مکتب هم در داخل صنف ها ودر بیرون از صنف توجه داشته باشند.واجرای وظایف مدیران در وقتی که نمی باشندترتیب وتنظیم تقسیم اوقات مضامین ،وتهیه مواددرسی ،وحاضری ،وترقه تعلیم را مسئول میباشد .وباید معلیمین که غیر حاضر هستند .باید خانه حاضری آنها قید شود .


(3)- وظیفه معلمین


آمدن وقت به صنف ،احوال پرسی ،وگرفتن حاضری ،ونطافت ونگا ه کردن ناخون ها،ومنع کردن از زیورات ،وباخبر از حال شاگردان جویاشدن ،وباید باجرئت ،وآمادگی کامل برای درس گذشته وجدید ،وپرسیدن درس گذشته ،وحل مشکلات آنهاراوظیفه دارد. ملاحظه به پاکی وصفایی مکتب دارند


.


(4)- وظیفه شاگردان


وظیفه شاگردان درمکتب احترام گذاشتن به مدیر ومقررات آن میباشد .وباید همه روز ها به غیر از روز جمعه در مکتب حاضر باشند .ودر روز های محفل به مکتب اشتراک داشته باشند.ودر بین صنفی های خود اتحاد واتفاق ودرسهای را که می داند .به دیگران آموزش دهد .واول نمر ه در صنف مسئول شاگردان در آرام کردن آنها میباشد .وبه درس های خود تلاش کنند .ویادبگیرند .وبه درس جدید توجه کنند .وغیر حاضری زیاد نکنند .ودر تمام روز های امتحان به موقع حاضر شوند .ودر هنگام درس از صنف بیرون نشوند .ودر سرسبزی وپاکی کوشا باشند .وکمک مالی در مکتب کنند .وکسیکه در کار های خوددر امور مکتب صادق باشد .وظایف خودراانجام دهد.مکتب به طرف بهبود وپیشرفت ودر بهتر شدن مکتب تاثیر زیادی به جا می گذارد .About the author

160