ارزش خیاطی در زنده گی انسان

Posted on at


خیاطی یک شغل خوب و موثر برای تمام مردم است که بیشتری از مردم به آن اهمیت می دهد و در راه آموختن آن قدم می گذارند که در حقیقت این هم یک شغل خوبی برای مردان و زنان است یعنی هم مردان و هم زنان می توانند به کورس های خیاطی بروند و به یاد گیری آن بپردازند و از این طریقه بتوانند عایدی خوبی بدست آورند و هم برای خود فایده برسانند و هم برای مردم خود از طریق دوختن لباس های شان که این کار برای شان مفید خواهد بود.وقتی ما می توانیم به چیز اهمیت بدهیم که به آن ضرورت داشته باشیم و وقتی که ما سعی و تلاش کنیم می توانیم تمام چیز های را که می خواهیم بدست بی آوریم وقتی ما قدر یک چیز را میدانیم که به آن احتیاج داشته باشیم مثلا:خیاطی که در زنده گی تمام ما انسان ها مورد استفاده قرار می گیرد و ما همه به آن اهمیت می دهیم چون همه ای ما به لباس ضرورت داریم و یک شغل بسیار مهم است که در زنده گی تمام انسانها از آن استفاده صورت می گیرد.


هر کاری که ما انجام میدهیم اول باید معلومات زیادی در باره همان کار داشته باشیم تا که بتوانیم به درستی انجام دهیم و در خیاطی اول داشتن تجربه بسیار مهم است تا بتوانیم یک لباس را بدوزیم و باید بسیار سلیقه هم در آن خرج بدهیم تا که زیبا شود و در خیاطی لوازم بسیار زیادی ضرورت است مانند: چرخ خیاطی و لوازم دیگری از جمله نخ سوزن ،دکمه،متر،قیچی وغیره که وقتی ما می خواهیم یک پیراهن بدوزیم باید این چیز ها را در دسترس خود داشته باشیم تا بتوانیم به طریقه ای درست انجام بدهیم.وما باید کوشش کنیم که هیچ وقت لوازم خیاطی را در جای که در دسرس اطفال است قرار ندهیم و همیشه متوجه باشیم تا سوزن که یک چیز بسیار خطرناک است از پیش مان گم نشود چون اگر سوزن در داخل خانه بیفتد و انسان وقتی از روی سوزن تیر شود باعث می شود که به پا وی برود وضررات زیادی به شخص برساند پس همیشه باید لوازم خیاطی را در یک جعبه ای مخصوصی قرار دهیم تا از خطرات آن در همان باشیم. 


 


 


 About the author

160