پاکیزه گی

Posted on at 


پاکیزه گی:هر انسان باید نظافت خود را رعایت نماید نظافت تنها نگهداری از محیط زیست نمیباشد بلکه انسان باید نظافت را از خود شروع کرده تا دیگر اعضای جامعه از مبتلا شدن به امراض گوناگون در امان باشند زیرا که تقریبا یک بر سوم امراض جهان از خاطر نداشتن حفظ الصحه نادرست مردم میباشد پس ما باید شستن دندانها،شستن دست و روی،پاک نگهداشتن کالا و لباس،گرفتن ناخنها،شستن موی ها سر را جز نظافت شمرده وآن را انجام دهیمچون اگر یک شخص دهن و دندان خود رانشوید دهنش بوی بد داده و هیچکس نمیخواهد با اوبنشیند و سخن بگوید و شستن بدن هم در هر وقت لازم و ضروری است،مخصوصا در فصل تابستان که هوا بسیارگرم است، و اگر این کار انجام ندهیم باعث میشود که بدن چرک می بندد و بد بویی بدن شده ،و سبب انواع مریضی ها در بدن میگرددهمچنان باید همیشه ناخن های پنجه های دست و پا خود را بگیریم چون اگر ناخن های ما دراز شوند، در زیر آنها کثافات جا به جا شده در هنگام نان خوردن به دهن ما داخل و ما را به انواع مریضی ها دچار میکنندپس بر ما لازم نظافت خود را رعایت کنیم زیرا نظافت اساس صحت و سلامتی انسان ها است و از دیدگاه دین اسلام هم نظافت جزءایمان است اگر ما این کار انجام دهیم در این صورت میتوانیم محبوب دیگرا ن شویم و از مصاب شدن به مریضی هاجلوگیری کنیم
About the author

160