قانون اساسی ا فغانستان

Posted on at


برای اینکه یک جامعه به سوی پیشرفت وترقی روان باشد.وبرای اینکه نظم در جامعه در بین مردم برقرار باشد.باید قانون اساسی تطبیق گردد.وهر کس وظایف خودرا بشناسد.وبرای کشورخودصادق باشد.وخیانت نکند.برای اینکه در جامع ومردم نظم باشد بایدچندنکات رامرعات کنیم .برای تامین نظم ومحافظت حقوق افرادویاجامعه باید اصول وقوانین لازم وضروری میباشد.وهرکس برای خود برنامه ریزی داشته باشد.تا به مقصد برسد.


وباید در مکاتب حاضری ،وتقسیم اوقات ،وبرای معلمین ،وسرمعلم وظایف وتقسیم اوقات داده شود.تادر مکتب نظم ومقررات اجرا شود تا به مشکل بر نخورند. واگر در مکتبی نظم نباشد .مکتب به سوی بی نظمی وهرکس کاری به میل خود انجام می دهد.ومکتب نظم خودرا از دست می دهد.وبرای هرکس یک وظایف تعین شده است .وباید تمام مسئولین کارهای خودرا به خوبی وصادقانه انجام دهند.واز رشوت کار نگیرند.وباید یک معلم تقسیم اوقات ویاپلان درسی داشته باشد.وباید بداند .که معلم معلم بداند که در طول هفته ویادر طول سال چند ساعت درسی دارد


.وباید از روش های نوین استفاده کند.وسرمعلم وظیفه دارد .که ترقه تعلیم وحاضری استادان رابه دوش دارد .وباید معلمین که حاضر نیستند .باید غیر حاضر شوند.وسرمعلم وظیفه دارد .که هنگامیکه معلیمن وقت درسی آنها می باشد .وبه صنف های خودشان روان کند.تاباعث ضیاع وقت نگردد.وباید سرمعلم شاگردان رادر سرسبزی وپاکی مکتب تشویق کند.وتفتیش باید از مکاتب دیدن کند .وباید از وضع شاگردان مدیر وسر معلم آگاه باشد.تا بداند چگونه ئدرس می دهد.بایدهنگامیکه معلم صنف درسی دارد .


رفته تا معلم راارزیابی کند .که از چی روش های در درس دادنداستفاده می کند.ویااز شاگردان درس هاراارزیابی کند .که تاچی حد شاگردان از معلم یادگرفته اند آیا؟شاگردان چیزی را آموخته اند.وموثر بوده است .درس دادن معلم وتفتیش وظیفه دارد که ترقه تعلیم رادیده وبداند که روزانه چند ساعت درس می دهد استاد وچند روز غیر حاضر است .وآیا؟شامل امتحان می گردد.ویامحروم از مکتب می گردد .وباید معلمین تعدادحاضران وغیر حاضران رادر ترقه تعلیم برساند


تا فردا روز والدین اوبرسر معلم شکایت نکند .در افغانستان برای اینکه نظم بهتر داشته باشد.جامعه ودولت سندی توسط نمایند ه گان مردم در لویه جرگه به تصویب رساندند.که قانون اساسی نامیده می شود.ونام قوانین دیگرباید با قانون اساسی مطابقت داشته باشد .قانون اساسی افغانستان دردوازده فصل و (162)ماده تطبیق شده است .وقانون اساسی باید مطابق رسم ودین اسلام باشد .


چون نظام کشور ما( جمهوری اسلامی افغانستان) می باشد .قانون اساسی در کشور مادر سال (1382 هجری وشمسی) توسط لویه جرگه به تصویب رسید .ودر ماده ششم قانون اساسی آماده است .دولت به ایجادیک جامعه مترقی بر اساس عدالت اجتماعی ،حقظ کرامت انسانی ،وحمایت حقوق بشر ،تامین وحدت ملی ،تعین دموکراسی ،تعین پارلمان ،برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف مساویانه بین تمام کشور ومناطق مکلف است .وباید قانون اساسی اقوام رادر نظرنگیرد.وبه خواسته های مردم توجه کند.About the author

160