مطالعه و جایگاه آن در زنده گی افراد

Posted on at


در نخست جایگاه و مقام مطالعه را در نزد افراد مختلف جوامع بررسی میکینم.به صورت کلی مردم یا برای ازدیاد مسرت و یا برای زینت گفتار و یا برای افزایش قدرت و توانایی علمی شان مطالعه مینمایند.مطالعه زینت بخش گفتار فرد میشود و باعث میشود که گفتار فرد مخاطب را به شنیدن,مجذوب ساخته و باعث تاثیر گذاری در وی شود.هرچند بسیاری از افراد در ضن صحبت کردن به مراتب بالایی رسیده و تنها دلیل ان شنیدن و خواندن متعدد کتب و نظریه و تحلیل در ان ها میباشد.


از همین سبب مطالعه ی زیاد باعث افزایش سطح اطلاعات شده و این دلیل قاطعی برای حل مشکلات علمی و اجتماعی میباشد,هرچند در شیوه ی مطالعه افراد بسیار تفاوت هایی موجود است و کمتر کسی به معنا و مفهوم حقیقی مطالعه پی برده است.دریچه ی تهی اندیشه را کامل میکند اما اطلاعات بدون تجربه و ازمایش به حالت کمال و قداست نمیرسد و از این رو دسته ی کمی از افراد به عمق مطالب هدایت میشوند و مقصود حقیقی مطالب را دریافت میکنند.مطالعه را میتوان پیرایش افکار تازه داشت.پیدایش افکار که از جانب اعتدان و استقامت فرد خارج شود به نظر میرسد که ما از موضوع خود فاصله گرفته ایم قلم را به نخستین صفحه ی ورق گذاشته و آنچه را که عنوان قرار دادیم مینویسیم.


البته واژه ی تنفر در این بخش گویا شایسته نباشد.از آنجا که این قشر جامعه در سطح بالای اقتصادی قرار گرفته اند و از لحاظ های مختلف تامین شده هستند.نیاز به کسب اطلاعات مختلف و کاوش در عرصه های فراخ طبیعت دانش ندارند.نیم نگاهی به نمونه هایی از این دسته از افراد میتوان به این حقیقت پی برد گرچه این امر در مورد همه صادق نیست ولی برعکس مردمانی که در قشر متوسط قرار دارند و به کتاب و دانش به دید دیگری مینگرند.از این نگرش گاهی صرفا به خاطر برآوردن نیازهای اقتصادی و گاهی در کنار آن برای برآوردن نیازهای اجتماعی بدل میشود.دانشمندان و مردم عاقل از از مطالعه استفاده میکنند,چرا که دانش کلید حل مشکلات است و این افراد به این باور دارند که مطالعه یعنی زنده گی علمی,یعنی به دست اوردن انچه در فکر دارید.برای خواندن مطالب قبلی لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_post


گروپ آینده سازان


سرگروپ:مهرمایانAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160