تولید و بازار

Posted on at


صرفه جوییهای ناشی از ابعاد تولید: رقابت پذیری کالاهای ژاپنی که از موقعیت مهمی در بازارهای بین المللی برخوردارند، بدون استثنا بر استراتژی صرفه جوییهای ناشی از ابعاد تولید متکی است. عقلانیت استراتژی فوق مبتنی بر این واقعیت است که با افزایش حجم تولید، هزینه واحد تولید کاهش می یابد.


از چنین دیدگاهی، استراتژی نوآوری در روش اهمیت پیدا می کند. بدین ترتیب، رقابت پذیری در زمینۀ قیمت به نحوه خاصی افزایش می یابد. مسلما، ابعاد مهم بازار داخلی ژاپن استراتژی فوق را در وضعیت مساعدی قرار داده است. اما لازم به یادآوری است که تکثر کالاهای ژاپنی در اصل برای بازارهای بین المللی در نظر گرفته شده اند و بر آن اساس حجم تولید معین شده است.


نفوذ در بازارهای بین المللی: استراتژی متکی بر تولید انبوه نیازمند سودآوری کالا در سطح جهانی است. بنابراین، ادغام در ابعاد بین المللی در سیاست مؤسسۀ  اقتصادی کاملا در اولویت قرار دارد. 


در این چشم انداز، بازار داخلی همچون بخشی از بازار جهانی محسوب می شود. این گرایش بین المللی کلیۀ اعمال مؤسسۀ اقتصادی را، همچون حجم تولید، از ساخت کالا تا خدمات پس از فروش تحت تآثیر قرار می دهد، آقای هوندا، مؤسس شرکت هوندا، با اعلام این مطلب که اگر در بازارجهانی شمارۀ یک نباشیم نمی توانیم در ژاپن شمارۀ یک باشیم، این گرایش را بخوبی بیان داشته است.بدون شک، تبعیت از چنین اصولی به شرکت هوندا اجازه داده است که با اختصاص دادن 48% از سهم بازار جهانی موتور به خود، مهمترین موقعیت را در بازارجهانی اشغال کند.About the author

160