بازدید سردبیر ناتو از ایتالیا

Posted on at


این ویدیو سردبیر ناتو را نشان میدهد که در ایتالیا حضور دارد و از این کشور بازدید میکند. در بخش نخست ویدیو, او با طرف ایتالیایی ایستاده است و دست میدهد, در حالیکه خبرنگاران رسانه های در حال عکس برداری از این حضور و ملاقات اند.سپس آنها مستقیم به طرف تالار گفتگو میروند و نشست خود را شروع میکنند. هیت های همراه نیز برای این همایش آماده گی میگینرد. این یک ویدیوی است که توسط ناتو برای شبکه های آن ساخته شده و بازدید مقام های بلند رته این پیمان از اعضای آنرا نشان میدهد. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160