فواید مطالعه

Posted on at


مطالعه باعث میشود که سطح اگاهی انسان بلند رفته و در موارد گوناگون کشور خود و سایر کشور های جهان معلومات حاصل کنیم. چیزهایکه انسان مایل به دانستن ان است٬ فقط در مطالعه وجود دارد. این مطالعه است که انسان را از تمام رویداد جهان اگاه میسازد. مطالعه انسان رامتفکر میسازدبا مطالعه چند دقیقه یا چند ساعت روح انسان آرام میشود.


زیرامطالعه کردن انسان را کامل میسازد ذهن و گفتگو انرا بسیار سرعت میدهد. مطالعه انسان را از یاد فراموشی نجات میدهد آن دوست خوب است که همیشه آغوش گرم و پر نعمت بسوی ما می گشاید٬ وانسان را بسوی شرافتمندی میبرد. مطالعه انسان را ازانچه است بالاتر میسازد مطالعه گنجینه است که پر از گوهر وسنگ های قیمتی باشد و وجود انسان را مملو از این گوهر ها میسازد.اگرمادر نمیبود جسم انسان ساخته نمیشود٬ واگر مطالعه نمی بود ذهن انسان پرورش نمی یافت. انسان در مطالعه از چیزهایی آگاه میشود که دیدن آن برای انسان امکان پذیر نیست ازآن قرن ها سال فاصله دارد. پس باید زیاد مطالعه کنیم تا بدانیم چیز هاییکه هیچ نمی دانیم اگر بخواهیم به حقیقت طبعیت دسترسی پیدا کنیم. ویا تمام کائنات وهستی رابشناسیم باید مطالعه کنیم. مطالعه نعمت بزرگی است که در زندهگی تاج وبعد ازمرگ یادگار است این بهترین کار است که در جوانی که در جوانی مطالعه کنیم و در پیری از آن استفاده کنیم. کشوریکه درآن مطالعه زیاد باشد هرگز طعم گرسنگی را نخواهید چشید. انسان وآن جامعه به اوج زیبایی خواهد رسید انسان خوشبخت انست که به دو چیز دسترسی داشته باشد.یکی به مطالعه ودیگر به دوستانیکه اهل مطالعه باشد مطالعه یگانه راه است برای آشنایی با بزرگانی که سالها پیش جهان فانی را وداع کردن فقط باید مطالعه کنیم پس اگر من را دوست می خواهید شما را همیشه شما را همیشه به یاد داشته باشم پس برایم یک کتاب تحفه بدهید.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post


شیبا حبیبیAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160