خدا یا دین مارا ادا فرما

Posted on at


خداوندادین مارااز نماز روزه ادا غرما چون زیاد نماز نخواندیم روزه نگرفتیم وشکر ت را زیاد بجا نکردیم وقدر نعمات تورا ندانسیتیم ما قرضدار توهستیم ومارا ببخش خداوند برای تمام انسان های بدهکار دعا می کند.که قرض آنها برسر مردم خلاص شود وقرض دار کسی نباشند.چون بدهکاری انسان را افسرده وبا روحی وروانی انسان می گردد.معمولا انسان ها برای رفع مشکلات وپیش بر د زندگی خودگاهی به صورت کم ویا زیاد از دیگرا ن پول ویا وام می گیرند .


چون انسان در حالت فقر به سر میبرد مجبور میشود از دیگران پول بگیرد .وکسیکه قرض می گیرد نگران می باشد که چه وقت دین خود را ادا کند .وشب وروز در نظرش میباشد .که چگونه دوباره پولش را برای اوبدهد .وبعضی از اشخاص قرض را که می گیرند. پس داده نمی توانند.وهمیشه احساس خطر می کند .که آبرویش را نریزد .وحالت اضطراب وترس برایش روخ می دهد .وشب خوابش نمی برد .که آبرویش را پیش قوم وهمسایه نریزاند.


بدهکاری روح انسان راآزار می دهد .بدهکار مانندکوه سنگین قرض بالای شانه هایش می باشد .واحساس سنگینی می کند.وخداوند در غم اوشریک میباشد .وبرایش دعا می کند .وشخص بدهکار احساس کوچکی ووحقارت از دیگران می کنند .وبا پولداران رفتار نکرده احساس شرمن ده گی می کند .چون شخصی که قرض می دهد به وقتش آماده می گیرد .برای او فرقی نمی کند دادری پول یانه ودرک ندارد.


بدهکاری باعث فساد اخلاقی ،قتل ،دزدی ،خیانت ،خد فروشی ،برای انسان می گردد. وبدهکاری روز به روز افزایش می یابد .وکسانیکه وضع اقتصادی دارند به نیاز مندان کمک کنند .ودین آنها را بپردازند .که ثوابی در دنیا وآخرت برایش گردد .وبعضی اشخاص غرق نعمات خداوند وحوسات نفسانی خود می باشندونباید انسان به خاطرپول وعلم خودننازدویکی از چیرهای که در زندگی مهم می باشد پول است چون تما م مشکلات باپول حل می شودکه انسان به انداز ه داشته باشد که معتاج به کسی نباشد  


وبه این مسایل ها فکر نمی کنند .وبه خدا وبه بهشت نمی رسد چون امکان دارد که همسایه او نانی برای خوردن ندارد ولی او همه امکا نات زندگی خودرا دارد ومعتاج نیست .انسان نباید به خاطر پول نفس خود را بفروشد .چون خودرا هلاک می کند .واگر نفس خودرا خرید اورا آزاد کرده است .


وانسان عاقل هیج وقت نفس وعزت خودرا به پول نمی فروشد مقاومت می کند.وبیشتری از ممالک خارج برای مردم فقیر کمک مالی واقتصادی میکنند چون افغانستان نیاز به کمک داردوخداوندا نور ایمان وقرآن رادر دل ما منور سازچون انسان اتفاق می افتد زمانیکه از دنیا می رود .از کسب وکار وقرض او خبر دارنیستند .وگناه در آخرت برایش جمع می شود وباید اشخاص فامیلش از دوکانداران پرسان کنند ودین اورا بپردازند.About the author

160