غمگین مباش چون پروردگاردآمرزگاروتوبه پذیراست

Posted on at


ای انسان گناه کارازاینکه خداوندبه تواین فرصت را دادبایدشکرگذارباشی وبایدبه درگای اوتوبه کنیدچون اوتوبه پذیراست ومی خواهدکه مارابه بهشت برساندتاما آرامش پیداکنیم پس بیایم به درگای خداوندچون اوخیل مهربان است بیایم خودرابه آرامش برساندوخودراازاین عذاب نجات دهیندماهمه مشغول گناه هستیم ومی خواهیم خودرا ازتوبه کردن به درگاه الله به خوشبختی برسانیدچون جزالله پاک دیگرکسی نمیتواندگناهان ماراببخشدوجزالله کس نمی تواندمارابه آرامش برساند


برای جبران کردن کارهای بدتنها راهی مااین است که به درگاه الله پاک روی بیاوریم چون مادنیایی داریم که عذابش بسیارسخت است که کسی نمی تواندخودراازآن عذاب نجات بدهدوما مجبورهستم به کناهی که کردم عتراف کنیم چون اکرعتراف نکنم خداوند برحق استپس بایدگناهی که کردم قبول کنیم خداوند درتوبعش همیشه به روهی بندهایش بازکرد است واین بزرگی الله رانشان می دهدکه چقدربزرگ است می دانیدکه تمام گپ های ما مردم گناه است چون همیشه گپ که می زنیم هتمن درآن غیبت هم است ولی این را بدانیندکه خداوندبسیار مهربان است اومارا درهرراهی کمک می کندپس بیایدازهمین حالا تصمیم بگریندوازگناه کردم به درگاه الله طلب بخشش کنندوتصمیم بگیرندکه ازاین لحظه به بددتمام سعی وکوشش خودرامی کنم که دیگرگناه نکنیم بااین کارمان خداونددردنیا وآخرت عزت می بخشدودرپیش تمام مردم به ماآبرووعزت می دهدپس ازاین لحظه استفادی خوب کند
About the author

160