اردوی ملی افغانستان

Posted on at


دانشگاه اردوی ملی افغانستان در کابل واقع است که هزاران دانشجوی نظامی در آن از سرتاسر کشور در حال فراگرفتن آموزش های لازم اند. آنها به کارمندان و افسران ماهر و شایسته ارودی افغانستان تبدیل خواهند شد که در حال توسعه است و به جانب یک ارتش مجهر و نوین گام برمیدارد که قادر خواهد بود از کشور خود دفاع کند.این دانشجویان نظامی تمام مضمون های لازم و نوین را شامل نظامی و علمی, که برای یک ارتش نوین ضروری است را فرامیگیرند که شامل فزیک, کیمیا, کامپیوتر وغیره می باشد. دانشگاه ارتش ملی افغانستان دانشجویان دختر و پسر را میپزیرد و توسط سازمان ناتو پشتیبانی میشود. این دانشگاه سبب افزایش کیفیت خدمات ارتش خواهد شد و آنرا به یک نیروی علمی و بسیار کارای نظامی تبدیل خواهد کرد. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160