خلقت انسان

Posted on at


بنام آن که انسان را آفرید و در اشرف مخلوقات قرار داد:


خلقت انسان اولین بازرگی خالص آفریده شوده است از طرف خداوند (ج) که خلقت اولین شخص یعنی حضرت آدم (ع) و بی بی حوا که از طرف خداوند (ج) اولین روی که بر خاک دمید حضرت آدم را بوجود آورد. و بعدا بی بی حوا و بعدها خلقت انسان توسط نطفه ای بسته و یا همان خون بسته که در رحم یک مادر رشد و نمو می کند و با قدرت خداوند یکتا و بی همتا به شکل یک انسان بوجود می آید و به وسیله ای فرشته های خود اعضای بدنش را تکمیل می کند و به وی روی می بخشد.باید ما شب و روز از این نعمت های خداوند پاک شکر گذاری کنیم و به بزرگی و قدرت های خداوند پی ببریم وقدر هر کدام شان را بدانیم و سپاس گذاری تمام این نعمت های خداوند را بکنیم به انذازه تی توان خود، و تمام چیز های که خداوند به وسیله قرآن کریم به ما نازل کرده بعدها دانشمندان همه این راه از طریقه تجربه های که انجام دادن فهمیدند که قرآن کریم همه این ها را ثابت کرد ه بود مثلا :وقتی آزمایشاتی انجام دادن ،همین طفل وقتی که طب و جنین شناسان این را کشف کردن این چندین سال ها و قرن های پیش در قرآن کریم اثبات شوده بود.خداوند همان طور که تمام بنده گان خود را از خاک آفرید و در بین شان فرقی نگذاشت و تمام شان را به یک نظر می بیند و در نزد وی بین مسلمانان نژاد،زبان،منطقه فرقی ندارد یعنی خداوند در این امورات بین مسلمانان فرقی نمی گذارد.


وهر دینی که کامل تر و بهتر باشد و به خدای خود و به فرستاده ای او یعنی حضرت محمد (ص) ایمان و باور داشته باشد بهترین مسلمان است و تمام انسان ها وقتی که می دانند که از خاک بوجود آمده اند و زیر همان خاک می روند پس هرگز نباید کبر و غرور را در خود جای بدهند و خود را از دیگران برتر بشماریم. 


 About the author

160