زندگی درشهر

Posted on at


شهرزندگی درنسبت به قر یه ها متفاوت تر می باشد ورسم ورواج آنها از همدیگر فرق می کنند.وزندگی پیشرفته تر نسبت به قریه دارند .درشهر مغز انسان بیش از حد فعال می باشد وبیشتر تحت اضطراب ونگرانی قرار دادر چون در شهر اتفاق ها ورویداد های نا خوشایند افتاده ذهن انسان را مختل می سازد وانسان احساس تر س می کند ودر شهر در بعضی از منا طق امنیت وجود نداداشته مردم را به قتل می رسانند.همه در عصر تکنالوزی زندگی می کنند.وتعداد زیادی در شهر زیست دارند.ونفوس وجمعیت شهر نسبت به قریه زیاد تر میباشد .وبیشتر ی از مردم باسواد میباشند .وکامپیوتر وانترنیت را بلدیت دارند.وپیر وجوان به دنبال علم ودانش میباشند.در شهر جاهای زیادی وجود دارد .که مردم کار می کنند.


مانندادارات دولتی ،شفاخانه ها ،مکاتب ،انجینری ،پولیس،ودیگر پیشه ها مصروف کار هستند.ودر شهر مکاتب دولتی وخصوصی زیاد وجود دارد .که مرد وزن تعلیم می آموزند.واشخاص کمی در دهقانی ومالداری کار می کنند.وبیشتری از مردم درکارخانه ها، ادارات ،شفاخانه ها کار می کنند.ومعشیت زندگی خود را بدست می آورند.وبیشتری از مردم شهر موتر ویا سرویس گشت وگذار می کنند.ومی توانند .از یک کشور به کشور دیگر توسط طیاره ویا ولایات که نزدیک تر می باشد


توسط موتر سفر کنند.وپیشه های مردم شهر آهنگری ،مستری ،نجاری ،کوپی کشی ،خیاطی ، معلمی ،نجاری ،داروسازی ،مسکری ،برنایی ،ودیگر شغل ها مصروف هستند .ودر شهر می توانند.وسایل وموتر ،بایسکل ،قالین ،ودیگر وسایل را درست کنند.ومصروف دوکانداری ومشغول در س می باشند.زندگی در شهر مردم بسیار آسوده وراحت میباشند .وبرنامه ریزی در هر کار دارند وبه دنبال هدف ومقصد خود می باشند چون برنامه ریزی انسان را پیشرفته کرده واز کار های خود عقب نمی ماند وچون در شهرزندگی می کنندمغز آنها انکشاف یافته است .از نظر مالی واز نظر وسایل خانه کم ندارند.واز آب وبرق در شهر زیاد استفاده می کنند.ووسایل برقی وآبی زیاد می باشد. که هم در تا بستان وهم در زمستان راحت می باشند.ودر شهر مردم فهمیدند که بی سوادی باعث تباهی انسان می گردد.


حالا تمام  مردم به دنبال علم ودانش گشته ودر مکاتب ودر کورس ها مصروف درس هستند .وبیشتر ی از مردم وظیفه دار میباشند.ومردم در شهر یکی از صنایع مهم دستی در افغانستا ن صنعت قالین ،میباشدوشرکت ها ی نوشابه سازی،وجود دارد .وتولید می کنند.در شهر تفریجات ،مانند تخته سفر،باغ ملت ،رستوانت ، که مردم برای تفریح در روز جمعه می روند .ودر شهر موزیم بزرگی وجود داشته که آثار عطقه از زمان های قدیم بدست آورده اند ومردم برای دیدن آنها می روند.


وبیشتر ی از بیشتر ی از را ههای مواصلاتی شهر ها اسفالت میباشد .درشهر دوکان های بسیار بزرگ وفروشگاه های بزرگی وجود دارد که لباس های بسیار زیبا ومدرن می باشد ومردم خریداری می کنند.در شهر به حقوق زنان احترام دارند زنان می توانند.در آینده کشور خود تصمیم بگیرند ورای بدهند.وبرای زنان حقوق بشر تشکیل شده است که می توانند.مشکلات خانواد ه گی ودیگر موارد را بیان کنند .در شهر بالای زنان به آن وقع که در قبیه وجود دارد .ظلم وستم نمی کنند .وبرای زنان خود احترام می گذارنددرشهر زندگی نسبت به روستا معایب وفایده های دارد در شهر ازدهام زیاد بود ه باعث تصادم می شود وعئده از انسان ها جان خود را از دست می دهند.ولی در روستا وسیله زیاد نبوده وآب وهوای خوبی داردوبعضی از روستایی ها تحصیل نکرده ولی تجربه دارند واز علم بالایی بر خوردارند وبه علم ودانش علاقه دارند که از مردم شهر فهمیده تر میباشند.About the author

160