امروزفقط امروز

Posted on at


 


مامسلمانان به خداوندایمان داریم وقتی صبح ازخواب بیدارمی شوم نبایدبه  فکرشام باشیم مابایدفکرکنیم فقط امروزرازنده گی می کنم وبه فکرفردای خودنباید باشیم چون فرداهنوزبه وجودنیامده چون هرلحظهبایدمنتظرمرگخودباشیم مرگ برهرمسلمان حق استهرمسلمان بایدامروزخودرابه  درگاهالله سپری کندوقرآنکریم تلاوت کندوبامردم رفتارخوب کندبایدبه این فکرباشدکه همین امروزرازندگی می کندوفردای وجودنداردوازهمین  روزاستفاد خوب کندبه بزرگان احترام وبه خوردان مهربانی کندشایدماهمین روزرازندگی کنم وشایدعمرما به پایان رسیدباشدچون مرگ ماراخبرنمی کندومامسلمان هستم ونبایدازمرگ خودبترسیم چون آن مرگ خدایی است وخدامارابه نزدخودخاست است ومابایدبایک سربلندی خاص ازاین دنیا برویم وبهشت راجایی خودبسازیم هرمسلمان بایدبه فکرآخرت خودباشدوکاری نکندکه باعث بی آبروی درهردودنیا شودپس کوشش کنیدکه بایک سبدگل ازاین دنیا برویموقتی امروزنان خشک خودراداریدبه فکرفردایت نباش اگرفکرکنیدکه فقط همین امروزرازندگی می کنیدشایددرهمان روزازتمام گناها دورباشیم وخودرابه کارخیرمشغول کنیم که من امروزبایدسخن خوب بگویم کارخیرانجام بدهم وبه برادرویاخواهرخودنیکی کنم بامصیبت زده ورنج دیدهمدردی می کنم به یک گرسنه نان می دهموپدرومادرودیگرعضایی فامیل ازخودراضی می کنم پس کوشش کنیدآن دنیاراازدست ندهید


 


خوشبخت ترین کس آنست که فقط به امروزخودفکرمی کندنه به دیروزکه باتلخی زنده گی کردونه به فرداییکه هنوزبه وجودنیامداین است بهترین زندگیAbout the author

160