.زن جوهر است

Posted on at


من یک زنم وبه طور کامل معنی زن بودن را تا حالا درک کردم وفهمیدم زن یعنی چی؟ در کل زن ظریف ترین وپاکترین موجود روی زمین است که میتواند به اندازه توانش سازنده یک جامعه سالم باشد میتواند سرنوشت ابدی را از عمیق ترین گودال بد بختی به بلند ترین قله ارامش وراحتی برساند وقدرت این را دارد که با قلب مهربانش ودستان پاکش نوازشگر وتسلای خوبی باشدزن یعنی مادر یعنی خواهر وهمسرمیباشد پس چرا این همه بی تفاوتی ودست کم گرفتن تنها در مقابل زن صورت میگیرد؟عمومآ در تمام جهان باوجود این همه پیشرفت بازهم حقوقی که برای یک زن باید داده شود نمیشود خاصتآ در افغانستان که نا گفته آشکار است که زن یعنی موجود بسا اضافی؛در هیچ یک از تصمیمات زندگیش از او طلب نظر نمیشود حتی قدرت تصمیم گیری در مورد آینده خودش را هم از او صلب میکنند وحقوقی که خداوند برایش اعطا کرده را نا دیده میگیرنداگر ما واقع بینانه عمل کنیم وباچشم باز یک نظری به زندگی بیندازیم متوجه این میشویم که باید زن را به طور حقیقی بشناسیم باید معنی کلمه زن را فهمیده بعد استعمالش کنیم وکلماتی که لایقش است را برایش بگوییم او حقوقی که خداوند ورسولش در قرآنکریم سوره بنام نسا ذکر کرده را از او صلب نکنیمنه اینکه زن جامع الکمالات است وهر آن تصمیمی که در زندگی میگیرد نیاز به مشوره ویا تعغیر ندارد نخیر هیچ انسان وموجود روی زمین خالی از اشتباه نیست ونمیتواند از هر نگاه کامل باشد پس وظیفه هر فرد جامعه این است که با احترام گذاشتن ومراعات کردن حد یگدیگر حقوق خود را زیر پا نگذارن ودر فکر اصلاح اشتباهات باشن نه توهین یگدیگر.... 


 


 


 


 


 


 


 


 


  About the author

160