نمونه های جهانی و محلی هنر های اسلامی

Posted on at


                                  نمونه های جهانی و محلی هنر های اسلامی

دین مقدس اسلام که نور آن تمام جهان و بشریت را روشن ساخت و علاوه از رهنمایی های ارزشمند معنوی و اخلاقی در فرهنگ و هنر مادی جهان هم تاثیرات بزرگی وارد کرد و این تا ثیرات در ساحۀ هنر های معماری، خطاطی، تذهیب، صحافی، نقاشی، مُجلد کاری کاشی کاری و امثال آن بسیار برجسته است، نمونه های آن تا امروز در بین مجموعۀ فرهنگ جهان مثل آفتاب درخشان و تابنده است.

در ساحه هنر معماری تاثیرات آن تا اروپا رسید و در کشور هسپانیه مساجد بسیار زیبا و بی نظیر توسط مسلمانان اعمار شد در افریقا، مصر، ترکیه وسایر کشور های اسلامی و همچنان در کشور های عربی و در هند نیز در زمان پادشاهی شیر شاه سوری بابر و فرزندان او مساجد زیبا و بزرگ و بنا های تاریخی زیادی ساخته شده که تا امروز پا بر جاستند.

در و طن عزیز ما نیز مساجد زیبا و مجللی در عصر پادشاهان تیموری، بابر و سایر پادشاه ها ساخته شد  و همچنان در این اواخر نیز مساجد زیبا و باشکو در افغانستان اعمار گردیده که در آن سبک خاص معماری اسلامی کار گرفته شده است .

که دارای گنبد های مُنقش زیبا رواق های طلا کار شده که آیات قرآن کریم در آن با خط  های زیبا نستلیق، ثلث، ریحان وشکست کار گرفته شده است شد  که نمونه های تاریخی و معماری اسلامی در کشور ما می باشد.

 About the author

160