سفر

Posted on at


 

سفربسیارعالی می باشد وقتی می بینی دلت اززندگی سرامد برخیزوسفرکن  به هرکجا که دلت می خواهداگرمی خواهید که تشویش های روحی شما کم شود پس سفرکنید سفربرروحی انسان خیلی فاید دارد انسان را ازهرگونه مشکلات به دورمیکند

روحی ادم عوض میشود جوان ترمی ماند وقتی که سفربرود پس سفرکنید به دور را دوردنیا را بگردید تا خوشی های زیادی نسیب شما شود سفرراه ها ازتمام قصه ها می باشد وقتی به سفربروبد یک روحیه شاد پرازخند

پرازخوشی در شما دیده میشود سفرمریضی را ازبین می برد خوش به حاله کسی که روحیش به سفراحتیاج دارد پس سفرکند هیج وقت دست ازسفرکردن نکشید همیشه سفرکنید تا جوان بمانید تا روحیه شما فکرشما ارام بماند درتمام عمر پس درمان شادماندن سفراست که به دوردست ها به جاهای خوب سرسبزجاهای که بهترین جاباشد برای روحیه انسان سفربهترین چیز می باشد برای رهای ازهم چیزAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160