جنگل

Posted on at


جنگل های در یک کشوربسیار مفید و با ارزش است باعث تصفیه هوا و پاکی محیط زیست می شود و باعث سرسبزی کشور و زیبایی آن می شود آب و هوای یک کشور را مرطوب می سازد و یک کشور را از خشکسالی نجات می دهد و باعث جلو گیری از سیلاب های خطرناک می گردد چون وقتی در یک کشور جنگلات زیادی وجود داشته باشد باعث می شود که در آن درختان زیادی بروید که این درختان بسیار مفید بوده و هوا کشور را خوب می سازد و هم از سیلاب جلوگیری می کند و هم از طوفان های شدید جلوگیری می کند.


جنکل ها از جلمه منابع مهم یک کشور اند چون در بسیار امورات مورد استفاده قرار می گیرند مثلا از جنگلات برای حاصلات زراعت خود استفاده کی کنند و حیوانات خود را در جنگلات پرورش می دهند. در جنگلات انواع ددرختان مانند بلوط زیاد می روید و انواع درختان میوه درا مانند درخت بادام،درخت پسته، درخت جلغوزه وغیره که این ها همه برای یک کشور می تواند عایدات خوبی باشد.از درختان جنگلات استفاده های زیادی صورت می گیرد مثلا از درختان کاغذ بوجود می آید و از درختان دروازه ،کلکین، الماری،میز و چوکی وغیره چیز ها را می توانیم بدست آوریم یکی از مشکلات جدید کشور ما این است که مردم از درختان جنگلات بحیث مواد سوخت استفاده می کنند به جای اینکه کوشش کنند که کشور خود را سرسبز کنند خود شان درختان را از بین می برند که این باعث فقر کشور ما می شودما باید در حفظ و نگهداری جنگلات بسیار کوشش کنیم و نظافت آنرا مراعات کنیم و جنگل ها یک فضای مناسب برای تفریحی کردن است و مردم در اوقات فراغت در آن جا به تفریح می روند و در جنلات امکان دارد که حیوانات خطرناکی هم وجود داشته باشد و وقتی انسان ها در جنگلات می روند باید متوجه خطرات آن هم باشند. 


 


 


 


 


 About the author

160