اقدام های تازه سازمان ناتو

Posted on at


یکی از جنرال های سازمان ناتو در مورد یک مجموعه دفاعی به خبرنگاران صحبت میکند و به پرسش ها در این مورد پاسخ میدهد. سازمان ناتو متعهد است تا از اعضای خود دفاع کند, بنابراین یک مجموعه توانایی های دفاعی را در حال توانمندسازی است. ارتش روسیه در حال تمرین و آمده در مرزهای آن کشور حضور دارد, این خود سبب شده است که ناتو نیز دست به اقدام بزند و یک سلسله گام های تازه ای را برای خود تعریف کند.این گام های تازه برای اطمینان دفاع از امنیت و قلمرو کشورهای عضو سازمان ناتو است تا آنها را اطمینان دهد که هیچ تهدیدی متوجه آنها نیست. گام های تازه بشکل ویژه ای برای دفاع برداشته شده اند. این جنرال تاگید میکند که این بسیار مهم است که همه کشورهای عضو ناتو در آن سهم بگیرند. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160