جلسه وزیران دفاع ناتو در لوکزامبرگ

Posted on at


سردبیر پیمان نظامی ناتو آقای اندرس فاگ راسموسن در مورد سفر خود به لوگزامبرگ و جلسه وزیران دفاع کشورهای اروپایی صحبت میکند. این جلسه به بحران اکراین خواهد پرداخت و همچنین نقش روسیه در این بحران. او از بحران ها و خشونت های افزایش یافته نگران است و از روسیه میخواهد تا نقش مثبت را ایفا کند.سردبیر ناتو از روسیه میخواهد تا بخشی از راه حل باشد تا بخشی از مشکل. کشور های اروپایی و متحدان آنها در ناتو ضرورت دارند تا به موضوع دفاعی به شکل جدی تری بپردازند و بودجه بیشتری را در این بخش اختصاص دهند. او ادامه میدهد که در اروپا و ناتو, اتحاد ما توانایی ما است, بهترین راه توانمند تر بودن , متحد بودن است. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160