عشق وحسرت

Posted on at


در یک روستای بسیار عقب افتاده یک جوان ببام سوراب در آنروستا زندگی مکردن او استعا داد عجیب داشت در یک روزها یک دخترک شهری بنام زیبا برای دیدن آن روستا


آمد تا که از باغ های آن روستا دیدن میکرد به آن جوان سر خورد ازآن پرسان کرد


نام توچیست آن جوان جواب داد نام من سوراب است نام تو چیت زیبا گفت نام من


زیبا


 زیبا از آن جوان خواست تا اورابرای دیدن باغ ها او ار کمک کند سوراب قبول کرد


زیبا یک مدت سوراب دوست بود زیبا فهمید که سوراب جواناست که اسعادادعجیب


دارد آینده آن روش است از سوراب خواست تا با او ازدواج کند اما سوراب اما سوراببا او شرط گذشت که من از شهر خود بیرون نمیرم زیبا با این که دخترثروتمندبود


قبول کردخانوادهزیبا مخالف این کار زیبا بودن و زیبا را از ثروت محرم سا ختن زیبا هیشه


به این فکر بود که در کنار سوراب دنیا برایش مثل بهشت است سوراب یک مدت


درس خود تمام کرد به شهر رفت و امتحان داد و به اقتصادقبول شدو به شهر رفت


تا درس بخواند زیبا در روستا معلم شدزیبا شب روز کار میکردو سختی می کشیدتا سوراب خوب درس بخوند مدت گذشت زیبا و سوراب صاحب یک


اولاد شدن یک مدت گذشت فا صل ها بین سوراب و زیبا زیاد شدیک روز زیبابه


شهر رفت دید که سوراب که با یک دختر بنام روخسار ازدواج کردزیبا با دل پراز


درد با چشماهای پراشک رفت خانه پدر خود وقت آن جارفت پدررش فلج شده بود


مریض بود زیبا همرا اولاد خود همرا پدر و مادر زند گی مکرد


 


 


 


 


 


 


ا


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ا


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ا


 


 


 


 


 


 


 


اAbout the author

160