سال نو وبهار نو

Posted on at


بهار فصل اول سال است شروع سال نو که تمام جاها سرسبز و زیبا پر ازشگوفه های رنگارنگ میشوند. درختان، گیاهان، گلهاچمن زارها سرسبز و تازه میشوند، کوهها و دشتها زیبایی خاصی به خود میگیرند، دریاهامملو از باران های بهاری گردیده وخروشان به حرکت میشوند.


نغمه های دلاویزپرنده گان وچهچه ئگنجشگان طنین افگن گوشهاست، همه جا پراز نشاط وطراوت می شود. دهقانان برای سرسبزی وطن خود زمین هارابا شوق وخوشحالی وعلاقه مندی زیاد قلبه نموده تخم پاش می دهند وبه کشت وزار شروع می کنند.چوپان های دلاوررمه های گوسفندان رابه چراگاه ها می برند٬ وازآنها مواظبت می کنند.اين فصل بسيار زیباست هوایی این موسم بسيار دل انگیز است دراين فصل تمام مردم ها برای بهره بردن از این نعمت و زیبایی به تفریح می روند.لذت زيادی می برندوازطبیعت که درآن هستند بهره های زيادی می گیرند این فصل پراز خوشی وشادمانی ولذت می باشد جوانه ئ زندگی از هر گوشه اش می روید.


دراین فصل مکاتب شروع می شوند که کودکان،نوجوانان،جوانان اعم ازپسرودختربه طرف مکتبها وپوهنتونها با چهره های خوشحال ومملواز شادمانی٬ امید ها وارمان های بسیار روانه می شوند.جهان زيبایی خاصی به خود می گیردومقدم بهار را گرامی می دارد. پس برما شاگردان لازم است ازاین موسم نیکووخوب درست استفاده نماییم٬ کارکنیم،زحمت بکشيم،درس بخوانيم،صبحگان وقت ازخواب برخيزيم،فريضه نماز را ادا بکنیمو ورزش را فراموش نکنیم. تا توانسته باشيم بانفسی تازه و هوای پاک وصاف خود را پرورش داده صحتمندونیرومندبسازیم. واز زنده گی خود لذت ببريم واز بهار این و سرآغاز واین فرصت دوباره حد اکثراستفاده را بنماییم. ودر سال ومهلت دوباره که خداوند در اختیارمان قرار داده قسمی که شایسته ئ مان است استفاده کنیم تا سالی بهتر از قبل داشته باشیم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


ملینا محمدیAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160