(فریاد نارنجی پوشان کشور (ماموران تنظیف شاروالی

Posted on at


با دستانی پرازآبله این جاروی سنگ مانند را بر جاده های شهر میکشاند٬ گرد میچیند تا از آیینه از جنس طبیعت در زیر قدم های من و تو پدیدار گردد,آری این همین پدر است یا همان برادر با دستانی مملو از نیروی قلبی عاری از غرور و جمله ای بر زبان که به ما می آموزاند,"شهر ما خانه ی ماست."


در تابستان با پیشانی از عرق و در زمستان با دستان یخ بسته جارو را با دستان خویش به زمین قالب میسازد تا لقمه نانی به فامیل و فرزندان خویش به دست آورد، تا نباشد شب چهره ی پریشان و گرسنه ی طفلش را ببیند. گرچه مزد چندانی دست گیرش نیست, اما صفایی شهرش و سلام من و تو برایش دنیای دیگری را میسازد.نگو که محتاج چنین فردی نیستیم اگر به نبودش فکر کنیم پس این شهر و این دیار در غبار خواهد ماند و یا در زشتی و کثافت فرو خواهد رفت, همه ی شهر در پی درد و نجاست پنهان خواهد شد. همین مرد آهنین است که چون چراغ نارنجی آتش پوش بدن سنگ مانندش است اما با قلبی بسیار روئوف زنده گی من و تو را صفا خواهد داد و به من و تو می آموزاند که "شهر ما خانه ی ماست." راستی با همین دید وافق خویش امیدی در دل دارد تا با همین جاروی دست خویش کشورش را خواهد ساخت و باز هم میگوییم که بر لوحه ی مردانگی خود در جای جای شهر مینویسد "شهر ما خانه ی ماست."


خانه که تمیز خواهد شد حالا با دستان من, مادرم و یا خواهرم ولی بیرون از خانه ی ما چه خواهد شد فضای شهر و کوچه را میگویم که دستانی پرتوان را میجوید.جواب این سئوال را نارنجی پوشانی میدهند که با دستانی قدرتمند جارو بر فضای شهر و کوچه میکشند، تا مبادا آسیب بر طبیعت رنگین و یا ملتشان برسد. دوست دارند تا با آنها همکار شویم و این همکاری دلیلی از یک جا زیستن نیست اما بدان معناست که مانیز در کارهایشان سهمگیر باشیم. تنها سئوال از خانه ی ما نباشد بلکه این شهر ماست جوابگوی فرهنگ این سرزمین و این ملت است و این آبروی فرهنکی را همین نارنجی پوشان با قلب های شفیق خویش به بار میاورند.


این ها صاحبان این جاده ها هستند اما من و تو رهگذری بیش نیستیم, غروری ندارند اما سلام من و تو, غروری والا برایشان میشازد. با نگاهی تنگ نباید دیدشان این شیر مردان چنان بیداد گر هستند که در حقیقت چشم من و تو جای نخواهد شد. شعارشان همواره پاینده باد "هموطن شهر ما خانه ی ماست".برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_post


بهنازAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160