ســـــــــکـــوت

Posted on at


ســـــــــکـــوتدر ســکوت صــدایــم حرف از جفای توســت


دریاد تو بگریم هم چون ابر آن هوا زتوســت


ای گل سر ســبد عشق دلــم


ای بهترین سکوت نوای شب ومنزلـــم


ای نامهربان وبی وفایـــم


ای بی مهر وبی محبت بی صدایـــم


آن باد که می وزد بوی تودارد


بوی مشــک سای از نسیــم کوی تودارد


من کــه را ببویــم که دهد بوی تورا


من کـه را بجویــم که کند خنده روی تورا


تا کی من بســرایم شــعر غــم دیــده


چرا هر کس از تو گل ها را برچیـــده


من کی بودم که ندارم برای تو بوی گل را


از کــی بجــویم این صــدای محــفل بلبل را


از کــی نظاره کنم احســاس عشـــق را


از کــی ببویم بوی گل تورا


تا کی به هوای تو هم چو آسمان دلــم گرفتــه باشـــد


تا کی به صــدای تو هم چو بلبل منتــــظر


جان بدهم وهردم شـوم به عشـــقت هلاک


ای گل کجاســـتی بیا که من ماندم وغیـــاب.....
About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160