مادروپدرآینداولادهای خودرامی سازند

Posted on at


 


نام مادربهترین کلمه دربین کلمها ست وقتی نام مادروپدررابه زبان خودمی گیریندخوشی زیادبه ماروخ می دهد مادروپدراولاهای خودرادرآغوش نازشان پرورش می دهندوآنهارایک فردمفیددرجامعه می سازندمادروپدرتااینکاولادشان بزرگ می شودرنج وزحمت بیسارمی کشندمادر.پدراولادخودرادوست دارندوبه آنها عشق می ورزندیک مادرهیچ وقت نمی خواهدکه اولادش درغم وقص به سرببردیااینکه به بدترین راهابرود بلکه توق این رادارندکه تربیه خوبی که برایشان دادنداستفاده کندیک اولادبایدتا آخرعمرش خدمت گذارآن پدرومادرباشدچون پدرومادرمیویی شرین وکمیاب است که به آسانی به دست نمی آیدمادروپدرهمیشه خوشی اولادخودرامی خواهندومی خواهدکه اولادش به بهترین جاها برسدوتحصیلات خودرابه خوبی به پایان برساندپدربه خاطراین که اولادش زندگی خودرابه رنج وغم بسرنبرند مشکل ترین کارهاراانجام می دهدتابتواندیک خانوادی خوب تشکیل دهد


مادرشبها تاصبح بخاطراین که اولادش راحت باشدبیدارمی ماند تمام ما بایدقدرپدرومادرکه شبها تاصبح به خاطرمان بیدارماندن بدانیندمادرزن است مادرخواهراست مادرهمدرداست مادرهمسراست پس چراقدرشان رانداندمادروپدررازنگهداراولادخوداستندیک اولادهمیشه دردوغم خودرا تنها می تواندبه پدرومادرخودبگویندوچون آنها به اولادخود دلداری می دهنداگردقیق فکرکنیدزنده گی بدون پدرومادرلدت ندارد چون با آنها زندگی شیرن است پدربه خاطر خوراک وپوشاک اولادش مشکلات زیادی تحمل می شود {درحدیث آمدکه حضرت محمدص فرمودن قهروغذب خداوند قهروغذب پدرومادراست } خداوندمقام پدرومادررابسیارگرامی شمرده است 


 About the author

160