طفل

Posted on at


طفل یگانه خوشی است که در زنده گی انسان بحیث هدیه به تمام والدین خداوندج داده است٬ طفل محبت فامیل را بیشتر میکند طفل معصوم ترین انسان است طفل روشنی است٬ که هر کس محتاج یک لحظه دیدنش است طفل موج است. که در دل هر کس جاری است شفقت به طفل یکی از مهم ترین اصول جهان است خندیدن واگر به طفل کمی محبت نشان دهیداو به شما صد چندان مهر خواهد ورزید.کودک به انقدر لطف شفقت نیاز منداست که به اندک کاریکه باعث گریان آن میشود٬خوشی که در چهره طفل ظاهر میشود باعث بیشتر مهر محبت در فامیل به وجود میاید. هر چی بیشتر به طفل بایدمهربانی کرد در هر طفل یک کار حیرت بخش نهان است که فقط مادر میتوان فهمید لبخند طفل به مادر باعث امیدواری آن به آینده میشود طفل مانند گلی است که نمیتوان آن را پرپر کردطفل مانند نوری است که در زندگی هر کسمیدرخشد.طفل در هر روز رشد نموده و مهارت های زنده گی را به طریقت یاد میگیرد. طفل یک عضو مهم جامعه است جامعه بی طفل مانند جسم بی روح است. در جامعه به دو چیز باید اهمیت قایل بود اول زن و بعدا به طفل آینده ساز ملت و جامعه است. باید به آن طوری برخورد کرد که باعث نشود که به دیگر راه ها قدم ماند موجود سر بلند جامعه طفل است.


"طفل خوب فرمانبر پارسا"             "کند جامعه درویش را پادشاه"    


    


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post           


نسرین رسالتAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160