کمک کردن به دیگران

Posted on at


کمک به معنی همکاری که در تمام بخش های زنده گی انسان به آن نیاز دارد کمک یکی از خصوصیات خاص خداوند (ج) می باشد که برای تمام مخلوقات خود می کند چنان چه پیغمبر ص حضرت محمد در باره کمک به دیگران آیات و احادیث زیادی گفته اند و در قرآن کریم هم ذکر شوده است به عنوان یک عمل خوب و پسندیده است و یکی از خصلت های خضرت محمد (ص) کمک و همکاری به دیگران بود و فرقی نداشت که آن شخص کوچک باشد و یا بزرگ و ما هم باید از طریق روش و اخلاق خوب حضرت محمد پیروی کنیم.کمک کردن به دیگران یک کار بسیار مهم و با ارزش است و باعث سعادت دنیا و آخرت انسان می شود و انسان را از حال دیگران آگاه می سازد و وقتی ما بر دیگران کمک کنیم باعث می شود که خداوند (ج) هم به ما کمک کنند کمک کردن به دیگران بهترین عملیست که انسان های انجام می دهند.کمک کردن انواع و اقسام زیادی دارد و هر کدام شان هم جای خود را دارند یعنی کمک هم می تواند مادی و هم می تواند معنوی باشد مادی که شامل مشکلات اقتصادی است که مردم کشور ما افغانستامن به این مشکل به صورت جدی گرفتار اند و از لحاظ معنوی آموختن چیزی برای دیگران که این یک کار بسیار با ارزش است و خداوند (ج) هم ما را به آموختن امر کرده است و وقتی ما یک چیزی را به کسی یاد می دهیم برای همان شخص بسیار با ارزش است.و برای هر انسان فرض است تا چیزهای را که یاد دارد کوشش کند به دیگران همه یاد بدهد و این کار بسیار ثواب دارد چون انسان می داند که این دنیا فانی است و هیچ کس در این دنیا نمی ماند پس باید همه ی ما در این دنیا کار بکنیم تا حسنه ی آخرت ما قرار گیرد.
About the author

160