فلم انکس و آموزش پایدار در افغانستان

Posted on at


آمد آمد امتحانات است ومکتب حوض کرباس نیز حال وهوای دگری به خود گرفته است،به هر گوشه وکنار،در صحن مکتب و در هنگام تفریح، در دهلیزها وپله ها، در دقایق و لحظات اندک پیش از ورود معلم به صنف وبعد از خروجش،حتی در صنف ودر هنگام تدریس استاد مخفیانه با زمزمه های زیر لب وآهسته وزیر میز.همه وهمه خود بیانگر سعی٬ تلاش وهمت اساتید سخت کوش٬ دلسوز ودانش آموزانی است که مشتاق کسب علم٬ ترقی ونائل امدن به قله های والای سربلندی است.قله هایی که با سعود بر ان بتوانند خلاء های زندگی ما وهم میهنان مان را پر سازند وجامعه ئ مملو از مشکلات مان را دگرگون سازند. وگامی در ترفیعش بردارند و مهم تر از همه فردایی روشن را رقم بزنند.ولی بر هر چهره که نظری بیاندازیم ترس وهراس به وضوح در چهره ها می درخشد،هراس از اینکه مبادا از این ازمون کامیاب به در می ایند و تلاش استاد ایشان به ثمر خواهد. نشست و ایا این ازمون لبخندی را به دنبال خواهد داشت یا نه؟دنیایی سراسر آزمون وامتحان،دنیایی که ما را به رقابت می طلبد وفقط وفقط انسانهایی که دارای عزم وهمتی راسخ وایمانی کامل وبر نفس خویشتن معتمد اند،نام کامیاب را بر پیشانی ایشان هک می نمایند.در کنار امتحاناتی که در دروس شامل نظام تعلیمی معارف در مکتب حوض کرباس برگزار می گردد،دوره آموزشی فیلم انکس ومقاله نویسی برگزار کننده ئ امتحانی دگر بود. امتحان برنامه ئ ویندوز از بلاگرانی که این دوره را تا حال به اکمال رساندند،که امتحان با طرح سه سوال از هر دانش اموز و به شکل عملی صورت گرفت. همچنان برای دانش آموزان از بخش های مختلف کامپیوتر تدریس صورت کرفت. وبا کار روی مقالات دانش اموزانی همچون یلدا،افسانه،صدف وپریسا نتیجه ئ بهتری از خود ارائه نمودند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


فرشته احمدیانAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160