گذشتها گذشته

Posted on at


یک انسان موفق هیچ وقت زنده گی خودرا به خاطرگذشته هایش ازبین نمی برد چون افسوس خوردن کدام فایدندارد پس بیایم زنده گی خودراازسرشروع کنیم به غم ها خاطمه بدهیم  ونگذازیم که وجودماراغم بگیرداین یک واقیت است که انسان به گذشت خودفکرمی کندوکدام چیزهم بدست اونمیایدومطمعنن زندگی خودراخراب می کندآیاکاریکه به گذ شت انجام دادیم می توانیم آن رابه حالت اولش بازگردانیم واین راهم ما می دانیم امکان نداردکه ماآن رابه حالت اولش بازگردانیم هرشخص بایدبه آیندخوداحترام داشته باشد وگذشت راسرلوحه زندگی خودقرادهند چون همان آینداست که درهای خوشبختی رابه روی انسان بازمی کندیک انسان نبایدوفت خودرافکرکردن به گذشته تلف نمایندچون گذشته ها گذشت وافسوس خوردن کدام فایدنداردگذشته دردوغم انسان رازیادمی کند وانسان راضعیف می سازبهترین کاربرای مامردم اینست که به آیندخودادامه دهیم


یک انسان بایدکوشش کندباگپ های بیهودزندگی خودرا خراب نکندچون خوشبختی درزندگی است  پس کوشش کنیدکه اشتباه نکنیدچون همان اشتبا است که زندگی انسان رابربادمی کندبیایم به گذشته خودفکرنکنیم وخودرادرنزدمردم دیوان سابت نکنیم وبه مردم خودرانشان دهیم که ما دیوان نیستم وداریم به آیندخودادامه می دهیمپس کوشش می کنیم که دیگربه گذشته فکرنکنیم تا بتوانیم بهترین شخص درجامعه خودباسیماگرمابه کشورخودخدمت نکنیم پس چه کسی خدمت خواهدکردماآیندسازان کشورهستیم پس باید وطن خودرابه سازیم نگذاریم وطن عزیزمارابیگانگان بگیرندوما رازیردست خودقرادهندپس فراموش کنیم گذشته راوبه آیندخودادامه دهیم چون بایدکشورخودرابسازیم 


 


 About the author

160