تنظیم تقویم زندګی

Posted on at


 


بسیار مناسب است که با تقویم کاغذی،تقویم جیبی واز آن بهتر،تقویم موجود در مبایل خود،با تقسیم بندی سال به دوازده ماه وپنجاه وچهار هفته باشیم.کارهای مختلفی را بر روی تقویم جهت هفته های آتی وماه های آینده علامت ګذاری نماییم،اګر یک کار مهم به انجام مقدمات ونیز تدارک ،لوازمی خاص زود تر از موعد اصل کار نیاز دارد بر روی تقویم جهت دقایقی زود تر از کار یا جهت ساعات ویا روزهای زود تر حسب نیاز همان کار علامت ګذاری نمایم تا مانند یک انسان مدبر در موعد مقرر مقدمات لازم را تدارکات ببینیم 


اګر مدتی باا ین کار انس بګیریم به تدریج لذت فراوان آن را خواهیم چشید وهیچ وقت از لذت آن سیراب نمی شویم،ودر عین حال با مدیریت زمان سبب افزایش بهره وری در زندګی خود می شویم.


کسانی که به مدیریت زمان علاقه مند هستند در کوچک ترین وقت فراغت ،سر رسیده خود را باز نموده وبه علامت ګذاری روز های از هفته یا ماه های آینده می پردازند، هم چنین به علامت های که از پیش نهاده شده است توجه می نمایند تا حول کار های که فراروی آنهاست فکر نمایند،واین ګونه است که در لحظاتی حتی کوتاه از اوقات فراغت خود ،نقشه های ارزشمند برای زمان آینده طراحی می شودداشتن تقویم درست در زندګی باعث می شود که تمام کار های ماه بدون کدام کمی وکاستی جامه عمل بپوشاند به همین ترتیب باعث پیشرفت د رزندګی نیز می شود.


با داشتن تقویم در ابعاد مختلف زندګی می توان خود یک شخص کامیاب احساس کرد،رسیدن به هر هدف نیاز مند تقویم دقیق واصولی است این تقویم دقیق واصولی وسنجیده است که مارا برای رسیدن به هدف ما ګام به ګام رهنما ای می کند ومارا سرانجام با پشت کار واستقامت به هدف مان می رساند.160