جرأ ت داشتن

Posted on at


 کسانیکه درزندگی خودموفق میباشند.به خاطرجرأت واعتماد به نفس آنهاست .چون آنهاهرکاری رادرنظرشان مشکل نیست .چون خواستن توانستن است .در هر کاری که انسان سعی وکوشش کند.وزحمت بکشد.وسختی هارا تحمل کند.صددرصدبه مقصدخودمیرسد.اگرانسان در زندگی ویادر کارهای خودکامیاب نباشد می تواندآن کاررا برای یک ویا دوویاسه بارانجام دهد.بلاخره برای بار سوم موفق خواهدشد.انسان نبایددرزندگی فقط یک حرف رابزند.


که نمی توانم این کار راانجام دهم .وخودرا کوچک بشمارد.چون انسان در وجود انسان خلاقیت نهفته است .ونیاز به کشف دارد.ورازموفقیت وکامیبابی هر انسان جرأت میباشدوانسانرادر جامعه وخانواده معرفی می کند.یکی ازویژه گی های هر انسان جرأت داشتن میباشد.که باعث میشود انسان گپ های که در دل اوست بیان کند.وبرای مردم بهفهماند.چون هر انسان دارای جرأت واستعدادوذهن قوی دارد.وبعضی از اشخاص هستند که زیادجرأت زیاددارند.


امابعضی از اشخاص حتی جرأت گپ زدن راندارند.وبه پیش مردم گپ زده نمی توانند دست وپایشان به لرزه می افتد.وخودشان بسیارناراحت می باشندبه خاطر که مفکوره های شان پیشنهاد وانتقادخودرابیان کرده نمی توانند.ولی یک روزآرزو دارند.که ماننددیگران باجرأت در پیش روی خانواده وجامعه سخنرانی کند.وماننددیگران خوشحال وغمگین نباشد.بعضی از اشخاص از بس کم جرأت میباشند.


که دیگران فرصت گپ زدن رابرای شان نمیدهند.وآنهادوست دارند.روابط با خانواده وجامعه داشته باشند.وحقش را می خورند.ولی کسانیکه جرأت ندارند باید آنها تشویق شوند.وهمراآنها کارکنند.وبایدازهمان زمان طفلیت برای اطفال حق گپ زدن رابدهیم .وبایداز حق خوددفاع کنند.وحق خودراازدیگران بگیرند.وچرأت ندهند که مورد انتقادوانگشت نمایه دیگران قرار گیرند.وعزت نفس آنها لطمه بخورد.وغرورآنها بشکند.


انسان نبایدیک بار که شکست خورد به خود بگویید.من نمی توانم این کار را انجام دهم.باید به خود اعتمادوباور داشته باشد.گپ زدن یکی از مسایل مهم در زندگی وجامعه بشمار میرود.باید والدین کوشش کند که در خانه برای اطفال اجازه گپ زدن ونظر واحساس خودرابیان کند.وبعضی از خانواده ها هستند تا می خواهد فرزندش یک حرف بزند.اورااز گپ زدن منع میکند واورا دشنام می گوید .ومیگویید توهیچ گپ را نمی فهمی .واز همین خاطر میباشد.فردا روز که بزرگ میشود.میترسد.که در بین اجتماع چگونه رفتار واخلاق داشته باشد می ترسد در بین جامعه ظاهر شود.واحساس خودرابیان کند.کم جرأتی باعث میشود.


که حرف دردلت باقی بماند.جرأت داشتن منفعت زیاددارد.وانسان را به کمال وقدرت می رساند.وبعضی از شاگردان وجود دارند.که جلو صنف درس را گفته نمی توانند چون از شاگردان ومعلم احساس ترس می کنند.ومبدا یادنداشته باشم آبروی من بریزد.وهمیشه از مردم وخانواده دوری میکنند.ودوست دارند.تنها باشند.کسیکه می خواهد باجرأت شود.روبروی آینه ایستاد شود.وحرف زده وسخن های خودرابه آینه بگوید.ونگاه کند.وانسان هارادر هنگام سخنرانی کوچک بشمارد وترس رادل خودراه ندهد.انسان باید درتمام کارها جرأت داشته باشد چی در درس خواندن وچی دربین جامعه باید اعتمادبه نفس قوی داشته واراده وعزم محکم داشته تا به هدف ومقصد برسد.وانسان می تواننداز حق وحقوق خوددفاع کند.واز ظالمان حق خودرا بگیرد.About the author

160