رمز موفقیعت در زندگی

Posted on at


هرانسان درزندگی خود میتواند موفق باشد به شرط که طرز زندگی کردن را بفهمد و درک کند.


اگربخواهید که یک زندگی موفقانه داشته باشید٬ باید در هر حالت زندگی صبور وبا حوصله باشید هر کس که در زندگی خودهمین برنامه را پیاده کند هیج وقت شکست نمیخورد.وهرشکست را باید پیروزی فکر کند تا انسان در زندگی شکست نخورد. هیچ گاه رمز زندگی را درک کرده نمیتواند درهر شکست ورنج زندگی باید مقاومت داشته باشد. بایدهر ضربه که از زندگی میبینداز اودرس عبرت بیگیرد وهیچ گاه خود را تسلیم زندگی نکند. همیشه به خود باور داشته باشید بگویید مه هیچ گاه تسلیم زندگی نمیشوم واین کار را که سر کردم اخر هم میکنم.یک هدف مشخص داشته باشیدهر انسان وقت هدف داشته باشد٬ اوانسان در زندگی همیشه موفق است وهیچ گاه شکست به مقابل او نمیاید. چون به خود وکار که انجام میدهد باور دارد هیچ غم پریشانی جلوی پیشرفت اورا نمیگیرد. چنین انسان یک زندگی خوب و خوش دارد ورمزموفقیت را این شخص دانسته است باور داشته باشید این چنین شخص با این فکر واندیشه هیچ گاه زندگی او را نمیشکناند و همیشه به سوی پیشرفت است و رمز زندگی را دانسته است.وانسان که غرور دارد مطمیناً شکست میخورد٬ هیچ گاه روی پیروزی را نمیبیند حتی که کار خوب هم انجام دهد چون غرور دارد باعث شکست او فرد میشود. پس ما اگر توسطیک انسان خوب به جای ویا به مقامی میرسیم نباید غرور به سر ما غلبه کند واو فرد ارزش ندهیم٬ باید به هر جای که برسیم همیشه شکسته باشیم وهیچ وقت خود را بالاتر از دیگه انسانها ندانیم. و خاک پای انسانها خود فکر کنیم.


هرانسان درزندگی خود باید قناعت داشته باشدوهرخوبی بدی را که میبیند از جانب خداوند است به او کارقانع باشد چنین انسان رمز موفقعت زندگی را دانسته است همیشه در هر حالت پروز است وانسان شکسته را تمام مردم دوست دارد."نا برده رنج کنج میسر نمی شود"


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_postAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160