قربانی شدن افغانها برای کشورهای بیگانه

Posted on at


 

چرا امروز افغانها برای کشور خود نه بلکه برای کشور بیگانه خود را قربانی میکنند؟ آیا غیر از افغانها در دنیا کسانی دیگری برای قربانی کردن نیستند؟ آیا افغانها اگر قربانی نشوند باید خودشان خود را قربانی کنند؟ جواب این سوالات را باید کی بدهد آیا کسی هست که جواب این سوالات را بدهد؟ چرا در صورتیکه این جوانان با دانستن اینکه این راهی را که میروند دیگر برگشتی ندارد در آن راه میروند؟

پیدا کردن جواب این سوالات مثل یک معماعی است که جوابش میشود لایتنایی و هزاران فکر در سر انسان میگنجد
که چرا و چرا و چرا؟

 

آیا افغان بودن جرم است؟ چرا تمام کشوران از افغانها برای بدست آوردن منافع خود استفاده میکنند؟ امروز جوانی که دراین جامعه دست به کار نمیزند و کار کردن را عار میداند وقتی به کشور بیگانه میرود حاضر به قربانی شدن میشود بلکه کار کردن درکشور خود افتخار است اگر چه آن کار پاک کردن زوباله ها باشد و اصلا افتخاری ندارد قربانی شدن برای کشور بیگانه گان چون هر کشور از خود افرادی را دارد که قربانی بدهد و اگر افغانها هزاران نفر را برای آن کشور قربانی دهند حتی درگوشه ای از تاریخ آنها که چی! درگوشه ای
از روزنامه هایشان بیان نمیشود

واقعا اگر افغانها به قربانی دادن علاقه دارند بیایند مردانه وار در صف جهاد برای بدست آوردن صلح برای وطن خود ایستاده شوند هم با افتخار است وهم مردانه وار است و مردم هم اگر در راه خدمت به وطن شهید شد نمی گویند بخاطر پول بود اما اگر برای کشور های بیگانه  به خصوص کشوری که امروز دارد واضح و آشکارا از مهاجرینی که در آن پناهنده شده اند سوء استفاده میکند تا آنها را قربانی کند تا به منافع شخصی خود دست یابد و با وعده دادن 500 دالر آمریکایی و دادن هویت اصلی از کشور خود آنها را یعنی افغانها را برای جنگ به کشور های دیگر میفرستد و اصلا هم معلوم نیست که زنده بر میگردند میتوانند از آن پولی که به آنها وعده شده است استفاده کنند میتوانند برای یک بار هم با نام آن کشور یاد شوند

 

 امروز بعضی از مردم افغان آنقدر ... شده اند که حاضرند تباهی کشور خود را به بینند اما از کشور بیگانه را نه! حاضرند خود را قربانی کنند تا هویت یک کشور دیگر را بدست آورند و اینهایی که به ظاهر به خاطر بودن طالبان از کشور خود فراری اند اما خود آنها دارند به مانند طالبان عمل میکنند تنها با این تفاوت که طالبان پول میگیرند که کشور ما را خراب کنند و آنها پول میگیرند که کشور  دیگری را خراب کنند پس میتوان گفت: که این افغانها اصلا با ... ... تفاوتی نمیکنند

در آخر خواستم که این را بگویم که این یک حقیقت است و هیچ یک از ما افغانها نباید از دانستن حقیقت و یا گفتن حقیقت ترس داشته باشیم نباید جلو دید چشمان خود را با پرده های دروغین ببندیمAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160