خانواده

Posted on at


برای اینکه انسان زندگی کند.به یک همدم ویک دوست ضرورت دارد.که زندگی خودرا تاآخر عمر با اوبه خوشی زندگی کند.واز تمام مشکلات رابایگدیگر حل کنند.پس انسان باید از امر خداوند ودین اسلام سرپیچی نکند.خانواده تشکیل دهد.خانواده یعنی باازدواج دختر وپسربه وجود می آید.که خداوند امر کرده است که ازدواج کنید.ودروقت مشکلات بایگدیگر مشوره بگیرید.زمانیکه ازدواج می کنند.در خانه آنها طفل تولدمیشود


ومادر وپدرآرزودارند.که طفل داشته باشند.چون طفل یکی از سرمایه های خانواده به شمارمی رود.در خانه ایکه طفل باشد.حال وهوای خانه عوض میشود وپدر ومادر با آمدن طفل لحظه شماری می کنند.وبرای آمدن آماده گی می گیرند.برایش لباس،وسایل بازی ،وسایل خانه تهیه می کنند.طفل درزندگی خوشی را ببار میآورد.وباید به اطفال توجه کنند.چون در خانه ایکه طفل وجود ندارد مادر وپدرناراحت ودر آرزوی فرزندمی باشد.


که خداوند برای شان بدهد.چون طفل خانواده وجامعه را میسازد.وباآمدن طفل خوشی وبرکت می آورد.ودر بعضی از خانواده هاپدر کلان ،مادر کلان ،عمه ،کاکا ،در یک خانه زندگی میکنند.که آنها از جمله خانواده بشمارمی روند.که در یک سفره نان می خورند ودر کارهای خانه باهمدیگر کمک وهمکاری دارند ودر غم وشادی بایگدیگر شریک اند.وتشکیل خانواده یک امر اسلامی میباشد.ومادرزندگی به چیزی های مختلف ضرورت داریم .


وباید نفر وجودداشته باشد.که در رفع وتهیه آنها نقش مهمی دارد.که با ازدواج کردن تمام این مشکلات حل می شود.وپدر ومادر برای راحتی فرزندان خودزحمت می کشد.خوراک وپوشاک تهیه می کند وبه مکتب می گذارد تا باسوادشود.پس باید انسان به خانواده ضرورت دارد.وباید خانواده در تمام مشکلات  خانه وچی در مسایل بیرون از خانه حل کنند وخانواده باید رهنمایه برای اولاد خود باشد .ودر مشکلات وبه خواست آنها توجه کنند.ونظریه آنهارا محترم بشمارد.وظیفه هر انسان میباشد


که باهم همکاری وتصمیم گیری یکجا باشد.وباید تمام اعضای خانواده خودرا دوست داشته باشیم واحترام کنیم .در بعضی از خانواده ها که پدرومادر فوت می کند.ودختر وپسر کمر همت بسته بایگدیگریکجا میشوند واحتیاجات خودرا بر کنار می کنند.در هر منطقه زندگی خانواده ها فرق می کند.ودارای عنعنات ورسم ورواج های مختلف میباشند.خانواده کوچی باخانواده های شهری ودهاتی در پوشیدن لباس،جای بودوباش ،طرز حرف زدن ،وغذا ها فرق می کند.ودر بعضی از خانواده ها تعدادآنها زیاد ودر بعضی از خانواده ها تعدادآنها زیادمیباشد.که همدیگراتحاد واتفاق دارندودرقرآن احادیث زیادی آمده است که باید ااعضای خانواده باهم اتحاد واتفاق داشته باشند تا زندگی آنها خراب نشود.About the author

160