جایگاه زنان درجامعه ی اسلامی

Posted on at


برای پی بردن به حق واقعی وتعین یک حق،لازم است که به تاریخ مراجعه شود. با مطالعه تاریخ ادیان گذشته به این نتیجه می رسیم که زنان درطول قرون متمادی،رنج ها وستم های زیادی را متحمل شده اند، که حقیقتاً بسیار درد آور و غیر قابل تحمل است. بیشترین ظلمی که به زنان وارد شده ناشی از اشتباه قانون گذاران بدلیل خود خواهی، سود جویوبرتری دادنشان نسبت به زنان بوده است.زنان در ادیان گذشته موجود ضعیف و متاعی بیش نبودند، که به ارث ویاهم به فروش رسانیده می شدند.


از جمله ادیان زمان جاهلیت اعراب قبل از اسلام را گفته می توانیم که زن را موجود بسیار حقیر و وسیله ی برای ازدیاد نسل می دانستند.آن ها به حدی جاهل بودند که وقتی به اطلاع شان می رسید صاحب دختری شده اند،از شدت خشم رنگ چهره ی شان تغیر می کرد. که درین مورد قرآن نیز اشاره یکرده است٬"اعراب جاهلیت زنده به گور کردن دختران خویش را مایه ی افتخار وغرور خود می دانستند" و هیچ کسی آن ها را از این عمل بسیار زشت و شوم مانع نمی شد، حتی مادران قادر به منع شوهرانشان نبودند، و این صحنه ی غیر انسانی را به ناچار مشاهده می کردند.تا ا ینکه دین مقدس اسلام ظهور کرد و با ظهورش ظلمت و تاریکی جهان را از بین برد، با ظهور اسلام زن نیز مقامش ظهور کرد و جایگاهش مقدم شمرده شد. زنان در جامعه ی اسلامی وظیفه ی دارند که از مرد اصلا ساخته نیست؛ به صراحت گفته میتوانیم که بقای زندگی و نسل بشر محتاج وجود زن استعلاوه بر این از حقوقی چون آزادی، حق تعلیم و تربیه، حق کار، حق مالکیت و میراث نیز بهرمند گردانیده، و او را موجود عاطفی، دلسوز و مهربان خلق نموده و به مقامش ارج گذاشته است. و از ظلمت و خواری به اوج اکرام و عزت رساند، و در کتابش که هزار و چهارصد سال پیش با ظهوراسلام فرو فرستاد، چه زیبا بیان میکند. ترجمه


«همانا زنان نیم پیکره ی مردان اند»بعد از ظهور اسلام تا امروز هزاران زن بیان کرده اند که اسلام به زن حقوق واقعی اش را عطا نموده و بهشت را زیر پای او قرار داده است، که در پناه اسلام به شخصیت و کرامت اصلی شان رسیده اند. بنا برین گفته می توانیم که زن هم نوع بشر است، و مهمتر این که خداوند او را تحسین نموده و مقامش را گرامی داشته است.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


www.filmannex.com/user/herat-womensannex/284414/


رابعه سلطانیAbout the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160